Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z grubsza" na angielski

Wyszukaj z grubsza w: Definicja Synonimy
roughly
pretty much
A te koła można sklasyfikować z grubsza w 3 grupy, o malejącym znaczeniu.
And these circles may be classified roughly in three groups, of decreasing importance.
Zauważyłem powierzchowne złamania na jej obu kciukach, z grubsza w tym samym miejscu.
I noticed small hairline fractures on both her right and left thumbs, roughly in the same place.
Ponadto jest to z grubsza ta sama ilość ryb zmierzonych do poddania traktowaniu, zapewniając ważność statystyki badania.
Furthermore, there will be roughly the same number of fish to be measured per treatment, ensuring the validity of the test statistics.
Występuje z grubsza u 1/3 populacji, i wciąż nie są wyjaśnione czynniki dziedziczne, więc...
It affects roughly about a third of the population, And the hereditary factors still aren't understood, so...
Przeglądnąłem z grubsza osiem godzin nagrań z kamer, które tak wspaniałomyślnie mi zapewniłaś.
I reviewed roughly eight hours of video surveillance you so generously provided.
Tak z grubsza, 12 lat.
So roughly, 1 2 years.
Średnica Księżyca to z grubsza ćwierć wielkości Ziemi. Mierzy 3476,2 km.
Luna's diameter is roughly one quarter the size of Earth, measuring 2,160 miles.
Moje imię z grubsza oznacza "dwie części nogi".
My name roughly translates to "two parts of a leg".
Nadal jest z grubsza bilion baryłek ropy w skorupie Ziemi.
There's still roughly a trillion barrels worth of oil in the Earth's crust.
Struktura pseudo kości jest w stanie rozwijania się... z grubsza przypominająca młodego człowieka.
The pseudo bone and cranial structure are at the developmental stage... roughly commensurate with that of a juvenile human.
Wszyscy z grubsza znamy tę opowieść.
And you all know roughly the story.
Zostały one wybudowane w środkowym okresie epoki brązu, który przypada z grubsza 2000 do 1500 lat przed naszą erą.
And those were built during the Middle Bronze Period, which is roughly 2000 to 1500 before the common era.
To z grubsza rozmiar Europy i Chin dodany do siebie, który został wymazany z akt.
That's roughly the size of Europe and China added together... were just rubbed from the record.
W ramach Funduszu przydzielono kwotę 8,3 miliarda euro, co stanowi z grubsza 11 % jego ogólnego budżetu, na reformę systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich.
The Fund also allocates EUR 8.3 billion, which represents roughly 11% of its overall budget, to the reform of Member States' education and training systems.
Szacujemy, że to ma średnicę przekraczającą 550 km i masę równą z grubsza jednej czwartej naszego Księżyca.
And we estimate that it has a diameter of over 550 kilometers and a mass roughly 1/4 the size of our moon.
Jak już wskazano w rozporządzeniu tymczasowym, sprzedaży klientom przymusowym dokonywano z grubsza po tych samych cenach, co na wolnym rynku oraz zostało to potwierdzone w wyniku dalszej analizy.
As already indicated in the provisional Regulation, sales had been made at roughly the same prices to captive users as those charged on the free market and this has been confirmed by further analysis.
Kawałki nietkane i towary szytodziane, z włókien o rozmaitym składzie, z grubsza przycięte.
Pieces of non-wovens and of stitch-bonded goods, of various textile fibres, roughly cut.
Nie istnieje wspólna definicja terminu "z grubsza odtłuszczona wieprzowina" przyjęta przez niemieckich specjalistów w tej dziedzinie.
There is no common understanding of the term 'roughly defatted pigmeat' among experts in the field in Germany.
Zatem użytej w przepisie definicji terminu "z grubsza odtłuszczona wieprzowina" nie należy interpretować na podstawie wytycznych.
The definition of the term 'roughly defatted pigmeat' as used in the recipe does not therefore need to be interpreted according to the guidelines.
Mamy więc z grubsza 50 mln punktów danych dla każdego badanego ludzkiego mózgu.
So roughly, we have 50 million data points for a given human brain.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 185. Pasujących: 185. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo