Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z jakiegokolwiek powodu" na angielski

Wyszukaj z jakiegokolwiek powodu w: Definicja Synonimy
Jeśli opuścicie ten pokój z jakiegokolwiek powodu... będziemy zdyskwalifikowani.
And... If you choose to leave the room for any reason... we'll be disqualified.
Żadnego hokeja, pływania... i żadnego opuszczania lekcji z jakiegokolwiek powodu.
No field hockey, no swimming... and do not leave the school grounds for any reason.
Ideologia Izaaka z jakiegokolwiek powodu nie mógłby poprzeć zabijania z zimną krwią.
Isaac's Ideology for whatever reason couldn't support killing in cold blood.
Nawet jeśli ja z jakiegokolwiek powodu wyjdę, nie będziemy przerywać.
So even if I leave, for whatever reason, just keep on going.
Jeśli zginę z jakiegokolwiek powodu, zabij go.
If I die for any reason, kill him.
No to, z jakiegokolwiek powodu, K.
Now, for any reason, K.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie ułoży się pani w Sydney, mamy szpital w Inverness.
If for any reason it doesn't work out in Sydney, we have a hospital in Inverness.
Nikt Eagleton nigdy nie chciał pomóc nikomu z Pawnee, z jakiegokolwiek powodu.
No one from Eagleton has ever wanted to help anyone from Pawnee for any reason.
I jeśli z jakiegokolwiek powodu moje dzieci nie dostaną tych pieniędzy, zacznie się odliczanie.
And if, for any reason, that my children do not get this money, a kind of... countdown will begin.
Jeśli popadnie w niełaskę, z jakiegokolwiek powodu...
If he falls out of favor, for any reason...
Połóż na mnie ręce z jakiegokolwiek powodu, a potraktuję cię jako takiego.
Lay hand upon me again for whatever reason, and I will treat you as one.
Oddanie go KGB z jakiegokolwiek powodu jest złe.
Trading it to the kgb for any reason is wrong.
Proszę mi nie przeszkadzać, z jakiegokolwiek powodu.
I'm not to be disturbed, for any reason.
I z jakiegokolwiek powodu, czułbym się dobrze.
And for whatever reason, I would.
Czy kiedykolwiek skrzywdziliby niewinną osobę, z jakiegokolwiek powodu?
Yes. Would they ever harm an innocent person, for any reason?
Jeśli gracz nie jest już w stanie kontynuować gry, z jakiegokolwiek powodu, wtedy jest wyeliminowany.
Well, if a player is no longer capable of continuing, for whatever reason, then they are eliminated.
Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, "Tatusiowe Przedszkole" zostanie zamknięte, przyjmę wszystkie dzieci według waszego cennika.
If Daddy Day Care should close, for whatever reason... I'll take all your children for the price you charge.
Przedsiębiorstwo inwestycyjne, które z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zwrócić w terminie kredytu śróddziennego, podlega sankcjom określonym w poniższych zdaniach.
Should an investment firm for any reason be unable to reimburse the intraday credit on time, it shall be subject to penalties set in accordance with the following.
Podawanie produktu INCRELEX należy wstrzymać, jeżeli pacjent z jakiegokolwiek powodu nie może przyjmować pokarmów.
If the patient is unable to eat, for any reason, INCRELEX should be withheld.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu środki przeznaczone na Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego znalazłyby się poniżej finansowej kwoty referencyjnej, jak wskazano we wniosku Komisji, praktyczna realizacja przedsięwzięcia stałaby się niemożliwa.
If funding of the European Year of Intercultural Dialogue, for whatever reason, should go below the financial reference amount, as indicated in the Commission proposal, practical implementation of the activity would become impossible.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 104. Pasujących: 104. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo