Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z mojej strony" na angielski

Wyszukaj z mojej strony w: Definicja Synonimy
on my part
for my part
on my side
from my point of view
from my side
on my end
of me from me
my way
for me to
Niefortunny dobór słów z mojej strony.
An unfortunate choice of words on my part.
Pożądanie z mojej strony nie istnieje.
You're implying a desire on my part that simply does not exist.
Tyle mogę powiedzieć z mojej strony jako prawnik.
That is what I can say for my part, as a lawyer.
To tyle z mojej strony na ten temat.
That much I can contribute to the discussion for my part.
Jeśli wystąpiły zaniedbania, to nie z mojej strony.
If there are loose ends, they are not on my side.
To był zły osąd z mojej strony.
That was a moment of poor judgment on my part.
Oczywiście to wymaga wielkiego poświęcenia z mojej strony.
It will require sacrifice on my part.
Dobrze, było to bardzo lekceważące założenie z mojej strony.
Okay, well that was a really contemptuous assumption on my part.
Nie z mojej strony, sir.
Not on my part, sir.
Moja wcześniejsza próba oszukania pana była z mojej strony aktem desperacji.
My earlier deception... was a desperate move on my part, Mr President.
Co za żenujące przeoczenie z mojej strony.
What an embarrassing oversight on my part.
Z powodu jakiegoś głupstwa z mojej strony...
Because of some trifle on my part...
To się zaczęło bez premedytacji z mojej strony.
It began without premeditation on my part.
Niedawno po rozległym śledztwie z mojej strony zdałem sobie sprawę, że działa ogólnonarodowa konspiracja przestępcza, podważając strukturę naszego wielkiego narodu.
Just recently, after extensive investigative work on my part, I came to a realization that a nationwide criminal conspiracy was at work undermining the very fabric of our great nation.
Pominęłam cię w tej sprawie i to był błąd z mojej strony.
I left you out of this case, and that was a mistake on my part.
Uwierz mi, z mojej strony to trochę egoizm.
Believe me, it's a little selfish on my part.
Jakakolwiek oznaka słabości z mojej strony oznacza mój koniec.
Any perceived weakness on my part, and I'm finished.
Nie byłoby z mojej strony właściwe sugerowanie czegokolwiek w tym względzie.
It would not be fair on my part to give any indications in this regard.
Ale powodzenie operacji było warte wszelkich osobistych poświęceń z mojej strony.
But the success of the operation was well worth any personal sacrifice on my part.
Chcę tylko abyś wiedział... że to nie z powodu braku wysiłków z mojej strony.
I just want you to know that this is not coming from any lack of effort whatsoever on my part.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 683. Pasujących: 683. Czas odpowiedzi: 239 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo