Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z nadwagą" na angielski

Wyszukaj z nadwagą w: Definicja Synonimy
overweight
against obesity
Posłuchaj, nie będę rozmawiał z jakimś psem pasterskim z nadwagą... o moich prywatnych sprawach.
Look, I'm not talking to some random overweight sheepdog... about my personal relationships.
Co oznacza, że każdy z nadwagą jest po prostu leniwy i chciwy.
Which implies that anyone overweight is simply lazy or greedy.
Jest to ważne działanie, które przyczyni się do większej spójności w Europie dzięki wsparciu biedniejszych regionów, a także do walki z nadwagą wśród młodych ludzi.
This is an important measure that will contribute to social cohesion in Europe as poorer regions will be favoured, and to the fight against obesity among young people.
Drugim jest system pomocy na mleko w szkołach, który jest niezwykle ważny szczególnie w walce z nadwagą i powinien być rozszerzony o nowe, zdrowe produkty mleczne.
Two: the school milk scheme is of critical importance, not least in the fight against obesity, and it should be widened to include new and healthy dairy products.
Powoduje to, że czujemy się jak awarie jeżeli jesteś uzależniony lub z nadwagą.
The result is that we feel like failures if we're addicted or overweight.
Ponad połowa populacji ludności Unii Europejskiej ma problemy z nadwagą.
Over half of the population of the European Union are overweight.
Dla Starszego człowieka z nadwagą to nie lada wyczyn.
And for a middle-aged, overweight man, that's quite a feat.
W Europie mamy już 22 miliony dzieci z nadwagą i ich liczba niestety stale rośnie.
There are already 22 million overweight children in Europe and their number is steadily increasing.
Monitorowanie stężenia mitotanu w osoczu jest szczególnie zalecane w przypadku leczenia pacjentów z nadwagą.
Caution and close monitoring of mitotane plasma levels are highly recommended when treating overweight patients.
18 kobiet z nadwagą machających rękami w basenie.
18 overweight women flapping their arm fat in a swimming pool.
Pan Mickle nie jest pierwszą osobą z nadwagą, która obwinia nas o swoją otyłość.
Mr. Mickle is not the first overweight person... to pin the responsibility for his obesity on us.
Mówią, że ludzie z nadwagą korzystać humor w celu osiągnięcia uczucia.
They say overweight people use humor to achieve affection.
Mówisz, nie masz tłuszczu, tylko z nadwagą.
You say you're not fat, only overweight.
Naprawdę jest mi ciężko uwierzyć, że ty w ogóle kiedyś byłaś... Tym dzieciakiem z nadwagą.
It's really hard for me to believe that you actually ever were... this overweight kid.
A teraz, nieudolny z nadwagą, kreskówkowy ojciec
And now, an overweight, bumbling, cartoon dad...
Jak wskazują dane Narodowej Organizacji Zdrowia ponad 50 % społeczeństwa europejskiego to osoby z nadwagą lub otyłe.
World Health Organisation data reveals that 50% of Europe's population is overweight or obese.
Nie możemy też nie doceniać problemów natury społecznej i psychologicznej, po części dlatego, że dzieci z nadwagą często bywają ofiarami znęcania się.
Nor should we underestimate the social and psychological problems involved, partly because overweight children are often victims of bullying.
W trzecim badaniu preparat Alli porównywano z placebo u 391 pacjentów z nadwagą z BMI pomiędzy 25 a 28 kg/ m².
The third study compared Alli with placebo in 391 overweight patients with a BMI between 25 and 28 kg/ m2.
Mówi Kent Brockman na żywo z centrum Springfield, gdzie głosiciel apokalipsy z nadwagą przewiduje, że świat się skończy... w przyszłą środę.
This is Kent Brockman reporting live from downtown Springfield, where overweight doomsayer Homer Simpson is predicting the world will end next Wednesday.
Co ktoś umiera, to albo palacz, albo z nadwagą.
The minute a person dies, he's a smoker or overweight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 164. Pasujących: 164. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo