Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z pełnym przekonaniem" na angielski

Wyszukaj z pełnym przekonaniem w: Definicja Synonimy
with conviction
with determination
with complete conviction
with great conviction
wholeheartedly
confidently
have emphatically
"Musimy z pełnym przekonaniem informować naszych wyborców o tej Europie wyników" - stwierdził Barroso.
"We need to speak clearly and with conviction to voters about this Europe of results", he argued.
Oddałem głos "za" z pełnym przekonaniem i entuzjazmem.
I voted in favour with conviction and enthusiasm.
Bezpieczeństwo naszych społeczeństw jest niepodważalną wartością, którą musimy pielęgnować z pełnym przekonaniem.
Mr President, ladies and gentlemen, the security of our societies is a non-negotiable value that we must pursue with determination.
Parę miesięcy temu z pełnym przekonaniem głosowałem za kandydaturą pana przewodniczącego Barroso na szefa Komisji Europejskiej.
Mr President, several months ago, it was with complete conviction that I voted for Mr Barroso to be head of the European Commission.
Dlatego też z pełnym przekonaniem nakłaniam kolegów i koleżanki posłów do poparcia tego sprawozdania podczas głosowania.
This is why I have urged fellow Members to vote for this report with complete conviction.
Poparłem z pełnym przekonaniem rezolucję w sprawie wpływu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się, złożoną przez Komisję Rozwoju.
I endorsed with conviction the resolution tabled by the Committee on Development on the effects of the global financial and economic crisis on developing countries.
Będę głosował z pełnym przekonaniem za rzeczywistym prawem do swobodnego przemieszczenia się dla europejskich obywateli z Albanii oraz Bośni i Hercegowiny.
I will vote with complete conviction for the real right to free movement for European citizens from Albania and Bosnia and Herzegovina.
Z pełnym przekonaniem i pewnością jej powodzenia poparłam strategię UE na rzecz młodzieży.
I endorsed the EU strategy for youth with complete conviction and with certainty as to its success.
Po doskonałym przesłuchaniu przed parlamentarną Komisją Gospodarczą i Monetarną, z pełnym przekonaniem oddaję niniejszym swój głos za mianowaniem Maria Draghiego na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
After the excellent hearing held at the parliamentary Committee on Economic and Monetary Affairs, I hereby put forward with conviction my vote in favour of the nomination of Mario Draghi to the European Central Bank (ECB).
Dlatego z pełnym przekonaniem głosuję za przyjęciem inicjatywy obywatelskiej.
That is why I am voting in favour of the citizens' initiative with great conviction.
Pani Cathy Ashton została zgłoszona do Komisji przez rząd brytyjski z pełnym przekonaniem.
Mrs Cathy Ashton was nominated to the Commission with the full confidence of the UK Government.
Teraz możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem... Że ten pocisk został skonstruowany do przenoszenia głowicy nuklearnej.
Mr. President, we can now say with high confidence... that this missile was designed to deliver a nuclear device.
W każdym razie ponownie z pełnym przekonaniem głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.
At any rate, I emphatically voted against this report again.
Oddziały Muhammeda walczyły z pełnym przekonaniem, że przewodziła im wola Boga.
Muhammad's troops fought with every confidence that God's will was guiding them.
PVV będzie ze wszelkich sił sprzeciwiać się temu wnioskowi, a więc zagłosujemy z pełnym przekonaniem za jego odrzuceniem.
The PVV will fight this proposal tooth and nail and will, therefore, also be wholeheartedly voting against it.
Oznacza to, że popieramy tę rezolucję z pełnym przekonaniem i apelujemy do Rady i Komisji, by również ją poparły.
It means that we wholeheartedly support this resolution and ask the Council and the Commission to act likewise.
Chciałbym więc wyraźnie potwierdzić moje całkowite poparcie dla takich działań, z pełnym przekonaniem, że Europa może znowu stać się liderem i inicjatorem w tym niezwykle istotnym sektorze.
I would therefore repeat, clearly, my full support for these actions, in the firm belief that Europe can once again become a leader and prime mover in this extremely important sector.
Należy przyznać z pełnym przekonaniem, jest pan uroczy.
Well, that's a thoughtful thing to say.
W sprawozdaniu pana posła Coelho zwyciężył zdrowy rozsądek i właśnie dlatego z pełnym przekonaniem głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.
Common sense has prevailed in the Coelho report, and this is why I have emphatically voted in favour of it.
Jeśli nie będę mógł im powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ktokolwiek to był, już nigdy tego nie zrobi...
If I can't tell them for sure That whoever's responsible will never do it again...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 46. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo