Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z powodu" na angielski

Wyszukaj z powodu w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

1543
833
687
Zabił Mulwraya z powodu tej wody.
He killed Mulwray because of the water thing.
Będzie musiał być izolowany z powodu ryzyka infekcji.
He'll have to be isolated because of a greater risk of infection.
Jestem zdenerwowana z powodu imprezy Luka.
Listen, I'm really nervous about going to Luke's party.
Na przykład z powodu jego treści.
Well, perhaps because of the nature of its content.
Potem prawie straciłam dziecko z powodu swej ignorancji.
Then when I almost lost my child because of my ignorance.
Są przywożone z Kuby prywatnym samolotem z powodu...
They're flown in from Cuba by private jet because of the...
Tylko z powodu Karen przyszłam tu po pojednanie.
It's only because of Karen that I've come here conciliatory.
Nie możemy iść z powodu sądowego zakazu.
Of course, we can't go because of the whole restraining order thing.
Ona odrzuciła swoje życie z powodu ślepej wiary.
She's throwing away her life because of blind faith.
Zabiłeś wszystkich tych ludzi z powodu swojego drogiego ojca.
You kill yourself all those people because of your dear father.
Zostałeś przeniesiony tu do Leavenworth z powodu akt.
You were transferred here to Leavenworth because of an inferior record.
Ale z powodu burzy musiałem zostać w górach.
But then, because of the storm, I had to stay in the mountains.
Nie odszedłem tylko z powodu dzieci.
I've only stayed because of the children.
Ale przede wszystkim wybrano cię z powodu strachu.
But most of all, you were chosen because of your fear.
Isaaca wydziedziczyli z powodu jego skandalicznego ożenku.
Isaac had been disinherited because of his scandalous marriage.
Musimy dźwiękoszczelne to z powodu hałasu.
We'll have to soundproof it because of the noise.
Musieli go zredukować z powodu przegrody.
They had to reduce it because of my deviated septum.
Nie należy potępiać całego projektu z powodu jednej wpadki.
It's not fair to condemn the whole programme because of one slip-up.
Przenieśliśmy grę do mojego pokoju z powodu pudeł.
We moved the table into my room because of all the boxes.
Straciła dużo krwi z powodu poronienia.
She's just a lot of blood because of the miscarriage.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20015. Pasujących: 20015. Czas odpowiedzi: 258 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo