Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z przyczyn zdrowotnych" na angielski

Wyszukaj z przyczyn zdrowotnych w: Definicja Synonimy
for health reasons
for animal health reasons
Ponieważ nie mogłam uczestniczyć w debacie z przyczyn zdrowotnych, pragnę uzasadnić moje poparcie dla sprawozdania.
Since I was unable to attend and join in the debate for health reasons, I wish to justify my support of the report.
On jest wegetarianinem z przyczyn zdrowotnych, a nie etycznych.
He's a vegetarian for health reasons, not ethical ones.
Panie i panowie, z przyczyn zdrowotnych, nie będę mógł zostać z państwem do końca semestru.
Ladies and gentlemen, for health reasons I'll be unable to complete this term.
Ponieważ nieoskórowane ciała grubej zwierzyny łownej mogą zawierać patogeny powodujące choroby zwierząt, gruba zwierzyna łowna nie powinna pochodzić z obszarów, które z przyczyn zdrowotnych są objęte zakazem lub restrykcjami dotyczącymi danego gatunku, zgodnie z prawodawstwem unijnym lub krajowym.
Because unskinned bodies of large wild game may carry pathogens causing diseases in animals, the large game should not have been harvested in areas which for health reasons are subject to prohibition or restriction affecting the species involved in accordance with Union or national legislation.
nie mogą pochodzić z gospodarstwa lub obszaru, który z przyczyn zdrowotnych podlega zakazom lub restrykcjom dotyczącym danego gatunku, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym i/lub ustawodawstwem krajowym;
not have been obtained from a holding or an area which for health reasons is subject to prohibition or restriction affecting the species involved in accordance with Community and/or national legislation;
przeszkody wynikające z takich ograniczeń muszą zostać wyeliminowane przez przyjęcie na poziomie wspólnotowym wykazu składników wykorzystanych do wytwarzania mieszanek paszowych oraz wykazu składników, których wykorzystanie musi być zabronione z przyczyn zdrowotnych;
whereas the obstacles resulting from such limitations must be eliminated by adopting, at Community level, a list of ingredients used for the manufacture of compound feedingstuffs and a list of ingredients use of which must be prohibited for health reasons;
Harry... odejdzie na emeryturę z przyczyn zdrowotnych.
Harry... will retire on medical grounds.
Zamknęli ten bufet z przyczyn zdrowotnych.
They discontinued the buffet some health-code thing.
Ważne jest, aby przedstawiciel prawny mógł złożyć wniosek w imieniu wnioskodawcy, który nie może tego zrobic sam (na przykład z przyczyn zdrowotnych).
It is important that legal representatives should be able to lodge an application on behalf of applicants who cannot do so themselves (e.g. for medical reasons).
Palenie zabija na inne sposoby Papierosy powodują nie tylko zgony z przyczyn zdrowotnych.
Smoking kills in other ways Cigarettes don't only cause deaths from ill-health.
wysoka śmiertelność zwierząt z przyczyn zdrowotnych lub w wyniku katastrofalnych okoliczności;
high mortality of animals caused by health or catastrophic circumstances;
Pracownikom muszą być zapewnione odpowiednie przebieralnie, jeżeli podczas wykonywania ich pracy muszą nosić specjalne ubrania robocze i z przyczyn zdrowotnych lub moralnych nie mogą przebierać się w innych pomieszczeniach.
Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear special work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be expected to change in another rooms.
Jednakże z przyczyn zdrowotnych po konsultacji z Państwami Członkowskimi w ramach Stałego Komitetu Weterynaryjnego Komisja może,
If, however, reasons of health so warrant, the Commission may, following consultations with the Member States within the Standing Veterinary Committee,
Jest jakaś szansa, żeby wprowadzić go z przyczyn zdrowotnych w śpiączkę farmakologiczną?
Any chance you could put him in a medically induced coma?
zostaną zużyte w trakcie podróży i są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę; dotyczy to także pożywienia dla niemowląt.
to be used during the trip and is either required for medical purposes or a special dietary requirement, including baby food.
konieczne wydaje się obecnie podjęcie pierwszych działań w kierunku zbliżania przepisów prawa krajowego w tych dziedzinach w drodze ustalenia niektórych warunków, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie mogą zakazywać lub ograniczać wprowadzanie mięsa na ich terytorium, z przyczyn zdrowotnych oraz w drodze określenia procedury konsultacji,
whereas it now seems necessary to take the first steps towards approximating national provisions in these fields by laying down certain conditions under which Member States may prohibit or restrict the introduction of meat into their territory for animal health reasons and by providing for a consultation procedure;
Urzędnik, jego małżonek, dzieci i inne osoby pozostające na jego utrzymaniu ubezpieczone są na wypadek repatriacji z przyczyn zdrowotnych, w nagłych lub bardzo nagłych przypadkach;
The official, his spouse, his children and other persons dependent on the official shall be insured for repatriation on health grounds in the case of an emergency or extreme emergency;
jednakże należy zezwolić wysyłającemu na zwrot mięsa, na jego własny wniosek lub na wniosek jego przedstawiciela, o ile nie istnieją przeciwwskazania z przyczyn zdrowotnych;
whereas, however, the consignor should at his own request or upon request of a representative be allowed to return the meat unless on health grounds there are reasons to the contrary;
do celów szybkiej i dokładnej identyfikacji zwierząt z przyczyn zdrowotnych, każde Państwo Członkowskie powinno utworzyć komputerową bazę danych, w której znajdą się dane o każdym zwierzęciu, wszystkich gospodarstwach na terytorium tego państwa i przemieszczaniu zwierząt;
Whereas for the purpose of rapid and accurate tracing of animals for animal health reasons each Member State should create a computerized database which shall record the identity of the animals, all holdings on their territory and the movements of the animals;
Wystąpiłem o zwolnienie z przyczyn zdrowotnych.
So I filed for medical.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo