Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z tego punktu widzenia" na angielski

Wyszukaj z tego punktu widzenia w: Definicja Synonimy
from this point of view
from that point of view
from this perspective
from this viewpoint
from this angle
from this standpoint
From that perspective
Uważam, że z tego punktu widzenia debata była bardzo użyteczna.
I think that, from this point of view, the debate has been very useful.
Wszyscy znamy te argumenty i z tego punktu widzenia opinie wydają się zgodne.
We all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
I banki centralne to właśnie uczyniły, co było zdecydowanym i bardzo pozytywnym sygnałem z tego punktu widzenia.
That is what the central banks have just done and it was a decisive and very positive signal, from that point of view.
Dlatego też z tego punktu widzenia z pewnością wolelibyśmy, żeby Unia Europejska zajęła bardziej rygorystyczne stanowisko w trakcie ustanawiania polityki sąsiedztwa.
We therefore believe that from that point of view we would have liked the European Union to take a much more rigorous position when establishing the neighbourhood policy.
Patrząc tylko z tego punktu widzenia, uważam, że to, co dzisiaj robimy, to jeszcze jeden krok we właściwym kierunku.
Purely from this perspective, I believe that the move we are making today is another step in the right direction.
W szczególności z tego punktu widzenia należy wypracować taką przyszłą politykę spójności, która nie będzie mnożyć przeszkód proceduralnych i technicznych na drodze do szybkiej i skutecznej realizacji polityki regionalnej.
From this perspective in particular, future cohesion policy should be designed in such a way that it does not put procedural and technical obstacles in the way of quick and efficient implementation of regional policy.
Dlatego z tego punktu widzenia niektóre bariery handlowe, na przykład zachowanie niezależności żywnościowej w Europie, mają sens.
From this point of view, therefore, certain barriers to trade, for example, to maintain food sovereignty in Europe, make perfect sense.
Uważam, że z tego punktu widzenia istnieje szerokie porozumienie między instytucjami.
I believe that, from this point of view, there is broad agreement among the institutions.
Powinniśmy uznać to za sygnał świadczący o przestrzeganiu ram konstytucyjnych, przynajmniej z tego punktu widzenia.
We should take this as a sign of respect for the constitutional framework, from this point of view at least.
Wychodząc z tego punktu widzenia, przedstawiliśmy - w celu sformalizowania naszych intencji - poprawkę, która miała zapewnić usunięcie kryteriów zrównoważonego rozwoju z programu LIFE i włączenie ich do wszystkich pozostałych obszarów.
It was from this point of view that, in order to formalise our intentions, we tabled an amendment specifically to ensure that sustainable development criteria are taken out of the LIFE programme but included in all the other areas.
Patrząc z tego punktu widzenia, niezwykle istotna jest także walka z bezrobociem.
From this point of view, it is also crucial to combat youth unemployment.
Patrząc z tego punktu widzenia, uważam, że ścieżka, jaką wyznacza to sprawozdanie, jest bardzo jasna.
Seen from this point of view, I think the path set out by this report is quite clear.
Wiemy, że to niełatwe, i z tego punktu widzenia przedmiotowe dobrowolne umowy o partnerstwie zdają się być sukcesem.
We know that it is not easy and, from this point of view, these voluntary partnership agreements seemed to be a success.
Uważam, Panie Pośle Balčytis, że z tego punktu widzenia nie powinien Pan lekceważyć roli, jaką będzie odgrywał ESMA.
I think that from this point of view, Mr Balčytis, you should not underestimate the role that ESMA will play.
Ponieważ w oczywisty sposób wszystko zależy od zapewnianych przez nie możliwości, a jak Pan sam stwierdził, Panie Komisarzu, nie możemy powiedzieć, by ubiegłoroczne finansowe testy warunków skrajnych były z tego punktu widzenia bardzo wiarygodne.
Because, clearly, everything depends on the possibilities they cater for, and as you said, Commissioner, we cannot say that last year's financial stress tests were very credible from that point of view.
Patrząc z tego punktu widzenia rozumiem sens tak zwanej "poprawki z gwiazdką" Parlamentu Europejskiego, odnoszącej się do planu naprawy, a wykraczającej poza aktualny pułap wydatków.
From that point of view, I understand the logic behind the European Parliament's so-called 'asterisk amendment' on the Recovery Plan going beyond the current expenditure ceiling.
Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów oszczędzania energii i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to ważna i właściwa droga, którą należy podążać.
It is one of the most efficient ways of saving energy and, from that point of view, it seems to me to be an important and a correct route to go down.
Na tym polega mój sposób prowadzenia polityki i z tego punktu widzenia uważam, że tablica wyników, ocena, musi umożliwiać nam nie tylko dokonywanie oceny ilościowej - ile dyrektyw transponowano - ale także jakościowej.
This is my way of doing politics and, from that point of view, I believe that the scoreboard, the evaluation, must enable us not only to make a quantitative evaluation - how many directives are transposed - but also a qualitative one.
Jak państwu wiadomo, ubolewam, że z tego punktu widzenia w strategii do 2020 roku nawet nie wspomniano o toczących się pracach na rzecz harmonizacji podstawy opodatkowania osób prawnych, które to prace musimy bezwzględnie i zdecydowanie kontynuować.
As you know, I deplore the fact that, from this point of view, the 2020 strategy does not even mention the work in progress on the harmonisation of the tax base for corporate taxation, which we absolutely must continue with determination.
Jeśli chodzi o wytyczne, to Komisja nieustannie monitoruje ich stosowanie i jest otwarta na wszelkie propozycje udoskonaleń, a z tego punktu widzenia wygłoszone przez niektórych z państwa uwagi mogą okazać się bardzo pomocne.
As for the guidelines, the Commission constantly monitors their application and it is open to any suggestions for improvement and, from this point of view, what has been said by some would be extremely helpful.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 159. Pasujących: 159. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo