Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z wyjątkiem" na angielski

Wyszukaj z wyjątkiem w: Definicja Słownik Synonimy
except with the exception excluding other than apart from save with exception
excl
with the exclusion
with the exemption
excepted
but unless
excepting
not including

Sugestie

Wszędzie rządzą pająki, z wyjątkiem pierwszego piętra.
There are spiders all over the house except on the first floor.
Niczego nie tracę... z wyjątkiem może zbędnego balastu.
I'm not losing anything... except maybe some extra baggage.
Odnaleziono wszystkie ciała, z wyjątkiem dwóch.
All bodies have been accounted for... with the exception of two prisoners.
Bishopowi wszelkich wizyt z wyjątkiem najbliższej rodziny.
Bishop from having any visitors with the exception of immediate family.
Zawróciły wszystkie samoloty z wyjątkiem jednego.
All the S.H.I.E.L.D. Jets have turned around except one.
Potem wszyscy spuszczają głowy z wyjątkiem mordercy.
Then everyone puts their head down except the murderer.
Ożywienie sektora wydajności energetycznej budynków, z wyjątkiem uderzającego ograniczenia...
The revival of the energy performance of buildings sector, except for a striking reduction...
Zjednoczone Królestwo z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku I.
Great Britain with the exception of the areas listed in Annex I.
Wyprowadzić więźniów z wyjątkiem Benjamina Tyreena.
Remove the prisoners, with the exception of Benjamin Tyreen.
Wszystkie te kraje z wyjątkiem Kuby są krajami demokratycznymi.
They are all democratic countries, with the exception of Cuba.
Znasz chyba wszystkich z wyjątkiem Stanleya.
I think you know everyone here, except Stanley.
Do tego doszliśmy, z wyjątkiem ataku serca.
We got that far, with the exception of the heart attack.
Nie planował niczego z wyjątkiem lunchu.
He wasn't planning anything, except lunch.
Nie zdemaskuje niczego, z wyjątkiem własnej dwulicowości.
He has nothing to expose, except his own duplicity.
Tak, z wyjątkiem broni palnej.
Well, with the exception of firearms, of course.
Podarła wszystkie zdjęcia, z wyjątkiem tego.
She tore up all the pictures except that one.
Wypuścił wszystkich z wyjątkiem Liz i Alexa.
He let everybody else go except Liz and Alex.
Informacje dotyczące inwestycji kapitałowych z wyjątkiem nabycia udziałów w innych przedsiębiorstwach.
Information concerning the principal investments being made with the exception of interests being acquired in other undertakings.
Wszystkie państwa z wyjątkiem Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.
All countries with the exception of Norway, Switzerland and Liechtenstein.
Wszystko było normalne z wyjątkiem braku atmosfery.
Everything was normal except there was a lack of atmosphere.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10760. Pasujących: 10760. Czas odpowiedzi: 158 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo