Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z zainteresowaniem" na angielski

Wyszukaj z zainteresowaniem w: Definicja Synonimy

Sugestie

Rekomenduję je państwu i z zainteresowaniem czekam na nadchodzącą debatę.
I commend it to you and I look forward to the forthcoming debate with interest.
Komisja z zainteresowaniem śledzi intensywną debatę nad reformą konstytucyjną w Wenezueli.
The Commission is following with interest the intensive debate on constitutional reform in Venezuela.
Śledzę pańską karierę z zainteresowaniem i zaniepokojeniem.
I've followed your career with interest and concern.
Po tym sprawozdaniu z zainteresowaniem oczekuję następnych kroków, jakie zamierza podjąć Komisja.
Following this report, I await with interest the next steps which the Commission is going to take.
W każdym razie z zainteresowaniem będę śledzić dalszą debatę w tej sprawie.
In any event, I shall follow the further debate on this matter with interest.
Dziękuję państwu bardzo i z zainteresowaniem czekam na państwa opinie.
Thank you very much and I await your opinions with interest.
Spotkaliśmy się także z panią poseł Jäätteenmäki i z zainteresowaniem oczekujemy na jej sprawozdanie.
We have also met with Ms Jäätteenmäki, and we are looking forward to her report with interest.
Czytałam z zainteresowaniem propozycje w sprawozdaniu i jestem pewna, że wrócimy do tej kwestii.
I have read with interest what you are proposing and I am sure we will come back to this issue.
Na tym skończę i z zainteresowaniem wysłucham państwa debaty.
With this I shall end and I shall listen to your debate with interest.
Dyskusja na ten temat będzie śledzona z zainteresowaniem.
This will be a discussion to be followed with interest.
Jako osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy w mediach, będę z zainteresowaniem śledzić prace zapowiedzianej przez panią komisarz Neelie Kroes grupy ekspertów, która ma doradzać Komisji w sprawie kolejnych działań.
As someone who has worked in the media for many years, I will be watching with interest the work of the expert group announced by Commissioner Kroes which is to advise the Commission on further action.
Miło mi poinformować, że państwa członkowskie przyjęły nasz dokument prezentujący możliwe opcje z zainteresowaniem.
I am pleased to say that the Member States have received our options paper with interest.
Kaddafi pokazał, że na Zachodzie można jeździć jak na łysej kobyle, reszta dyktatorów przygląda się zaś z zainteresowaniem, co będzie dalej.
Gaddafi has shown how it is possible to ride roughshod over the West and the rest of the dictators are watching on with interest.
Pragnę zaznaczyć, że ta ramowa dyrektywa jest z zainteresowaniem obserwowana w innych regionach świata, takich jak Chiny i USA.
May I point out that this framework directive is being watched with interest in other regions of the world such as China and the US.
W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy to, że dodano trzecie miejsce w Radzie Gubernatorów Banku Światowego dla krajów Afryki subsaharyjskiej i z zainteresowaniem oczekujemy przedstawienia propozycji dalszych reform.
In this respect, we welcome the addition of a third seat for sub-Saharan African countries on the World Bank's Board of Governors, and are looking with interest at proposals on the table for further reforms.
Jako członek delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Chińską Republiką Ludową z zainteresowaniem wysłuchałam pańskiej odpowiedzi.
As a member of the European Parliament's Delegation for relations with the People's Republic of China, I have noted with interest your response.
Zauważyłem z zainteresowaniem na liście mówców grupy, które zwróciły się o zabranie dzisiaj głosu na ten temat.
I note with interest on the list of speakers the groups that have asked to speak on this subject today.
Są to najważniejsze punkty, nad którymi obecnie pracujemy i teraz z zainteresowaniem oczekuję na debatę, na końcu której być może będę chciała dodać kilka komentarzy.
These are currently the fundamental items we are preparing and I now await the debate with interest, at the end of which I shall perhaps need to add a few comments.
komisarz. - Wysłuchałem tej debaty z zainteresowaniem.
I have listened to the debate with interest.
Jako świadek i uczestnik długiego procesu uzgadniania podstaw finansowych programu Galileo z zainteresowaniem śledzę kroki podejmowane przez Unię Europejską, w celu realizacji tego programu.
As a witness to and participant in the lengthy process of agreeing the financial basis of the Galileo programme, I am following with interest the steps being taken by the European Union to implement this programme.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 176. Pasujących: 176. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo