Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z zastrzeżeniem zgody" na angielski

Wyszukaj z zastrzeżeniem zgody w: Definicja Słownik Synonimy
subject to the agreement
subject to approval
subject to agreement
subject to the consent
subject to the approval
Przyjmujące państwo członkowskie może, w wyjątkowych przypadkach i z zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagać kwarantanny zgodnie z art. 15 ust. 2, 3 i 4 przed uwolnieniem gatunków przenoszonych nierutynowo do otwartych zakładów akwakultury.
The receiving Member State may, in exceptional cases and subject to approval by the Commission, require quarantine in accordance with Article 15(2), (3) and (4) before release of species from non-routine translocations into open aquaculture facilities.
W przypadku wystąpienia z takim wnioskiem Komisja podejmuje odpowiednie działania w ciągu 10 dni roboczych z zastrzeżeniem zgody drugiego właściwego organu uczestniczącego w wymianie informacji.
Where such a request is made, the Commission shall act upon it within 10 working days subject to the agreement of the other competent authority involved.
Może również zostać zakończone na wniosek oddelegowanego eksperta krajowego pod warunkiem zachowania takiego samego okresu wypowiedzenia i z zastrzeżeniem zgody Agencji.
It may also be terminated at the SNE's request provided the same notice is given and subject to the Agency's agreement.
Główny urzędnik upoważniający EFR może delegować swoje uprawnienia wykonawcze EFR na wyznaczone przez niego osoby upoważnione, z zastrzeżeniem zgody Komisji.
The chief authorising officer of the EDF may delegate his powers of implementation of the EDF to authorised persons, whom he shall appoint, subject to approval by the Commission.
Taki spis może być uzupełniony z zastrzeżeniem zgody właściwych władz Państwa Członkowskiego przywozu.
Such inventory may be supplemented subject to the agreement of the competent authorities of the Member State of importation.'
Komisja powinna mieć prawo do udziału w negocjacjach, na własny wniosek, jako obserwator, z zastrzeżeniem zgody zainteresowanego państwa członkowskiego.
The Commission should also have the possibility to participate as an observer at its own request, subject to the approval of the Member State concerned.
Ponadto wszystkie inne wyniki wzajemnych ocen mogą być podawane do wiadomości publicznej, z zastrzeżeniem zgody właściwego organu będącego przedmiotem takiej wzajemnej oceny.
In addition, all other results of peer reviews may be made public, subject to the agreement of the competent authority being the subject of the peer review.
Artykuł 106 ust. 2 Traktatu stanowi, że państwa członkowskie mogą emitować monety, z zastrzeżeniem zgody EBC co do wielkości emisji.
Article 106(2) of the Treaty provides that Member States may issue coins subject to approval by the ECB of the volume of the issue.
Jeżeli konieczne jest tłumaczenie lub przepis krajowy jest obszerny lub złożony, Agencja może przedłużyć ten okres o co najwyżej trzy dodatkowe miesiące, z zastrzeżeniem zgody państwa członkowskiego.
If translation is necessary or the national rule is long or complex the Agency may extend this time period by up to 3 additional months, subject to the consent of the Member State.
W stosownych przypadkach przewiduje się - zgodnie z odpowiednimi kompetencjami Stron i z zastrzeżeniem zgody zainteresowanych Stron - postanowienia dotyczące wzajemnych relacji między postanowieniami takich umów i niniejszej Umowy.
Provisions for articulating those agreements and this Agreement should be projected where appropriate, in accordance with the respective competence of the Parties, and subject to the agreement of concerned parties.
Każdy członek może, w wyjątkowych okolicznościach i z zastrzeżeniem zgody Rady Zarządzającej i Komitetu Sterującego ds. danego ZDT, wycofać się z uczestnictwa we wspólnym przedsiębiorstwu "Czyste niebo".
Any Member may, in exceptional circumstances and subject to the consent of the Governing Board and the Steering Committee of any relevant ITDs, withdraw from the Clean Sky Joint Undertaking.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. Republika Słowenii będzie zatem emitować monety euro, z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji (patrz art. 106 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
From 1 January 2007 the Republic of Slovenia will therefore issue euro coins, subject to the approval by the ECB of the volume of the issue (cf. Article 106 (2) of the Treaty establishing the European Community).
Przez okres trwania tymczasowej ochrony Państwa Członkowskie współpracują ze sobą w odniesieniu do przeniesienia miejsca pobytu osób korzystających z tymczasowej ochrony z jednego Państwa Członkowskiego do innego, z zastrzeżeniem zgody osoby zainteresowanej na takie przeniesienie.
For the duration of the temporary protection, the Member States shall cooperate with each other with regard to transferral of the residence of persons enjoying temporary protection from one Member State to another, subject to the consent of the persons concerned to such transferral.
Miejsce zainstalowania musi być, z zastrzeżeniem zgody władzy homologacyjnej takie, aby było łatwo dostępne dla personelu obsługi, a zarazem zabezpieczone przed niepowołaną ingerencją personelu niewykwalifikowanego.
The installation position must be subject to agreement of the approval authority such that it is readily accessible by service personnel but protected from tampering by non-qualified personnel.
Prowadzący instalację, z zastrzeżeniem zgody właściwego organu, może połączyć metodykę standardową, bilansu masowego i metodykę opartą na pomiarach w odniesieniu do różnych źródeł emisji i strumieni materiałów wsadowych należących do jednej instalacji, pod warunkiem że nie wystąpią luki ani nie dojdzie do podwójnego liczenia emisji.
An operator may combine, subject to approval by the competent authority, standard methodology, mass balance and measurement-based methodologies for different emission sources and source streams belonging to one installation, provided that neither gaps nor double counting concerning emissions occur.
Art. 425 brytyjskiej Ustawy o spółkach z 1995 r. umożliwia spółce wprowadzenie w życie "rozwiązania kompromisowego" między spółką a jej członkami lub wierzycielami lub dowolną ich grupą, z zastrzeżeniem zgody zainteresowanych stron i sądu.
Section 425 of the UK Companies Act 1985 enables a company to put into effect 'a compromise scheme of arrangement' between the company and its members or its creditors or any class of them, subject to the consent of interested parties and of the court.
Używane faktury wystawiane są w imieniu organizacji producentów, stowarzyszenia organizacji producentów, grupy producentów lub spółki zależnej, o której mowa w art. 52 ust. 7, lub - z zastrzeżeniem zgody państwa członkowskiego - w imieniu jednego lub więcej członków wymienionych podmiotów.
Invoices used must be established in the name of the producer organisation, association of producer organisations, producer group or subsidiary as foreseen in Article 52(7) or, subject to Member State approval, in the name of one or more of its members.
W momencie wydawania END, o którym mowa w ust. 1, lub podczas przechwytywania organ wydający może również - gdy ma ku temu szczególny powód - wystąpić o transkrypcję, odkodowanie lub odszyfrowanie nagrania, z zastrzeżeniem zgody organu wykonującego.
When issuing an EIO referred to in paragraph 1 or during the interception, the issuing authority may, where it has a particular reason to do so, also request a transcription, decoding or decrypting of the recording subject to the agreement of the executing authority.
Instytucja kredytowa, z zastrzeżeniem zgody właściwych organów, może przyznać pozycji bez ratingu w programie ABCP, zabezpieczonych należnościami, rating wynikowy, tak jak określono w ust. 44, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.
Subject to the approval of the competent authorities, when the following conditions are satisfied a credit institution may attribute to an unrated position in an ABCP programme a derived rating as laid down in point 44:
Państwa członkowskie mają prawo do emisji monet euro z zastrzeżeniem zgody EBC co do wielkości tej emisji; wielkość emisji, na którą EBC wydał zgodę, nie może być zatem przez państwa członkowskie przekraczana bez uprzedniej zgody EBC,
As the right of Member States to issue euro coins is subject to approval by the ECB of the volume of the issue, the volumes approved by the ECB may not be surpassed by the Member States without prior approval by the ECB,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34. Pasujących: 34. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo