Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaświadczenie lekarskie" na angielski

Wyszukaj zaświadczenie lekarskie w: Definicja Synonimy
medical certificate
Sprzedałem swoje zaświadczenie lekarskie za 50 dolców.
I traded my medical certificate for 50 bucks.
Powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, jeśli jest nieobecny przez okres dłuższy niż trzy dni.
He shall produce a medical certificate if he is absent for more than three days.
Jeśli jest nieobecny przez okres dłuższy niż trzy dni, zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie.
He shall produce a medical certificate if he is absent for more than three days.
Przedstawia on zaświadczenie lekarskie, jeżeli nieobecność obejmuje więcej niż trzy dni i może zostać poproszony o poddanie się badaniu lekarskiemu zleconemu przez Agencję.
He shall produce a medical certificate if absent for more than three days and may be required to undergo a medical examination arranged by the Agency.
ubiegający się posiada ważne zaświadczenie lekarskie.
the applicant holds a valid medical certificate.
posiadają zaświadczenie lekarskie poświadczające, że ich zdrowie fizyczne i psychiczne pozwala na wykonywanie takiej pracy;
they have a medical certificate certifying that their physical and mental health is adequate for the task to be performed;
Jeżeli oddelegowany ekspert krajowy jest nieobecny przez okres dłuższy niż trzy następujące po sobie dni, przedstawia zaświadczenie lekarskie i może zostać zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim zorganizowanym przez Agencję.
The SNE shall produce a medical certificate if absent for more than three consecutive days and may be required to undergo a medical examination arranged by the Agency.
Każda osoba zatrudniona do pracy przy świeżym mięsie musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania przez nią takiej pracy.
When recruited, any person working on and handling fresh meat shall be required to prove, by a medical certificate, that there is no medical impediment to such employment.
Podejrzani lub oskarżeni mogą zostać wezwani do przedstawienia dowodu choroby, którym może być na przykład zaświadczenie lekarskie, a sąd powinien mieć możliwość odmowy uznania takiego dowodu, jeżeli uzna go za niewystarczający.
Suspected or accused persons may be requested to prove illness, for example by a medical certificate, which the court should be able to disregard if it finds it unsatisfactory.
Pracownica, która chce zostać zwolniona z obowiązku pracy w godzinach nocnych, musi poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę i przedłożyć mu zaświadczenie lekarskie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zgodnie z przepisami określonymi przez ich państwa członkowskie.
Workers wishing to be exempted from night work shall, in accordance with rules laid down by the Member States, inform their employer and, in the case referred to in paragraph 1(b), submit a medical certificate to their employer.
zaświadczenie lekarskie musi wskazywać okres jego ważności i musibyć okazane na żądanie wszelkim osobom upoważnionym, zgodnie z odpowiednimi przepisami, obowiązującymi w każdym Państwie Członkowskim.
the medical certificate must indicate its period of validity and be shown to all authorized persons upon request in accordance with the relevant provisions in force in each Member State.
załącznik I rozdział III pkt 12 dyrektywy 71/118/EWG ustanawia, w szczególności, że od każdej osoby zajmującej się świeżym mięsem drobiowym wymagane jest zaświadczenie lekarskie oraz że zaświadczenie to musi być corocznie odnawiane;
Whereas Chapter III (12) of Annex I to Directive 71/118/EEC lays down, in particular, that a medical certificate must be required of every person working on fresh poultrymeat and that this certificate must be renewed annually;
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA POTRZEB PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA PODSTAWIE POLSKIEGO USTAWODAWSTWA Rozp.
MEDICAL CERTIFICATE FOR THE PURPOSE OF THE GRANTING OF FAMILY BENEFITS ACCORDING TO POLISH LEGISLATION
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA POTRZEB SPECJALNEGO ZASIŁKU RODZINNEGO LUB ZWIĘKSZONYCH ZASIŁKÓW RODZINNYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozp.
MEDICAL CERTIFICATE FOR THE GRANT OF A SPECIAL FAMILY ALLOWANCE OR OF INCREASED FAMILY ALLOWANCES FOR HANDICAPPED CHILDREN
Zaświadczenie lekarskie odnawiane jest corocznie, chyba że zostanie uznany inny program kontroli lekarskiej personelu dający równoważne gwarancje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12a.
The medical certificate shall be renewed every year, unless another staff medical check-up scheme offering equivalent guarantees is recognized in accordance with the procedure laid down in Article 12a.'
Osoba, której dotyczy zaświadczenie lekarskie
Person to whom the medical certificate relates
W przypadku wątpliwości, Państwa Członkowskie mogą zwrócić się o zaświadczenie lekarskie lub od psychologa.
When in doubt, Member States may require a medical or psychological certificate.
zaświadczenie lekarskie rybaka zawiera co najmniej następujące informacje:
the medical certificate of a fisherman shall state, at a minimum, that:
a) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków na wyznaczonym stanowisku;
(a) a medical certificate attesting to his capacity to carry out the duties for which he has been recruited;
Personel delegowany do EUPM przechodzi wszechstronne badania lekarskie, podlega szczepieniom i otrzymuje zaświadczenie lekarskie właściwego organu Republiki Bułgarii, że jest zdolny do pełnienia obowiązków.
Personnel seconded to the EUPM shall undergo an extensive medical examination, vaccination and be certified medically fit for duty by a competent authority from the Republic of Bulgaria.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo