Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zażądać" na angielski

Zobacz także: komisja może zażądać
Wyszukaj zażądać w: Definicja Synonimy
request
require
demand
claim
be requested
have demanded
ask
be required

Sugestie

W szczególności mogą zażądać okresowych zwrotów zapasów.
In particular, they may request periodic stock returns.
W razie potrzeby państwa członkowskie mogą zażądać kopii papierowej.
Member States may request a paper copy if they require it.
Państwo członkowskie może zażądać od producenta dostarczenia dodatkowych informacji w tej sprawie.
The Member State may require the undertaking to furnish additional information in this respect.
Państwa Członkowskie mogą zażądać dostarczenia próbek preparatów i ich składników.
Member States may require that samples of the preparation and of its ingredients be provided.
Musimy wspólnie zażądać nieograniczonego dostępu obserwatorów UE na Kaukazie.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musimy zażądać zapewnienia bezpieczeństwa całego regionu bałkańskiego poprzez ciągłą obecność Unii Europejskiej.
We must demand that the safety of the entire Balkan area be secured by means of a continued European Union presence.
W szczególnych przypadkach kontrolny urząd celny może jednak zażądać przedstawienia towarów.
However, the supervising customs office may, in specific situations, request that the goods be presented.
Jako największy umysł prawny mógłbyś zwołać komitet i zażądać uczciwego procesu, z dala od tego miasta.
You, the most distinguished legal mind in the state, could head a committee... and demand a fair trial for him, away from the prejudice of this town.
Prefekt może go zażądać w każdej chwili.
The prefect will demand it any second.
Jednostka notyfikowana może zażądać kolejnych egzemplarzy-wzorów, jeżeli są one potrzebne do przeprowadzenia programu badań.
The notified body may request further examples if needed for carrying out the test programme.
Organy podatkowe mogą poddać to obliczenie weryfikacji i w razie potrzeby zażądać przekazania dodatkowej dokumentacji.
The tax authorities are entitled to verify this calculation and to demand additional supporting documentation.
Jeżeli takie porównanie prowadziłoby do stwierdzenia nadmiernej rekompensaty, Austria musiałaby zażądać jej odzyskania.
If such a comparison were to lead to the finding that there is overcompensation, Austria would have to demand its recovery.
Może musimy powędrować do jaskini Circe i zażądać, by za niego zapłaciła.
Perhaps we'll have to trek to Circe's cave and demand she pays for it.
Społeczność międzynarodowa powinna zażądać przeprowadzenia wnikliwego międzynarodowego śledztwa w sprawie wiarygodnych doniesień dotyczących okrucieństw popełnionych przez obie strony.
The international community should demand a robust international investigation into credible reports of atrocities committed on both sides.
Służby administracyjne mogą zażądać dodatkowego sprawozdania z badań przeprowadzonych przez odpowiedzialne służby techniczne.
The administrative department may require a further test report from the technical service responsible.
Zgodnie z uzgodnieniami umownymi przedsiębiorstwo kolejowe może do celów operacyjnych zażądać udzielenia informacji dotyczących utrzymania wagonu towarowego.
Following contractual arrangements, a railway undertaking may request information for operational purposes on the maintenance of a freight wagon.
Udzielający gwarancji finansowej może w każdym przypadku zażądać włączenia armatora do procedury.
The provider of the financial guarantee may, in all cases, require the ship-owner to be joined in the proceedings.
Państwa członkowskie mogą zażądać udziału przedstawicieli Komisji w kontrolach na miejscu.
Member States may request the participation of the Commission during on-the-spot checks.
Po trzecie, musimy zażądać pełnej współpracy od państw Ameryki Łacińskiej w zwalczaniu ogólnoświatowej plagi antysemityzmu.
My third point is that we need to demand the full cooperation of the Latin American countries in the fight against the global evil of anti-Semitism.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1242. Pasujących: 1242. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo