Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "za granicą" na angielski

Wyszukaj za granicą w: Definicja Synonimy
abroad
overseas
offshore
across borders
outside the country
across the border
out of the country
over the border
on a cross-border basis
foreign operation
foreign-born

Sugestie

Potrzebujemy managera na koncert za granicą.
We must have the best manager for a concert abroad.
Potrzebujemy managera na koncert za granicą.
We need an impresario for a concerto abroad.
Wszystkie fundusze zostały przekazane do nieuchwytnego konta za granicą.
All the funds have been transferred to an untraceable overseas account.
Południowoafrykańscy muzycy nie mogli koncertować za granicą.
South African musicians were not allowed to play overseas.
Powiedział żebym otworzyła konto za granicą.
He told me to set up an offshore account.
Próbuję wyśledzić przelewy na konto Saundersa z banków za granicą.
I am trying to back trace payments made to Saunders' offshore accounts.
Spędza rok za granicą i staje się potworem.
She spends one year abroad, and she comes back a monster.
Widzisz, przeważnie bywałem za granicą.
I've mostly been abroad, you see.
Będę naśladował każdego Amerykanina za granicą.
I'll do my impersonation of any American abroad.
Musimy sprawdzić nabór do islamskich programów za granicą.
We need to look at enrollment in Islamic study programs abroad.
Jechałem za granicą na trochę, wiesz.
I was traveling abroad for a little bit, you know.
Po 10 latach pracy za granicą byłem wykończony.
After 10 years of working overseas, I was exhausted.
Nie wezwę żołnierzy w służbie czynnej za granicą.
I'm not calling soldiers away from active duty overseas.
Poznałaś Luke na pierwszym roku za granicą.
You met Luke yourjunior year abroad.
Wytypowałem ostateczną listę kilku banków za granicą, ale to potrwa.
I narrowed it to a few dozen offshore banks, but it'll take time.
Dzisiaj powiedz mu o studiach za granicą.
Only tell him about studying abroad today.
To ty długo byłeś za granicą.
I do, but you've been abroad too long.
Powinni znaleźć jej jakąś pracę za granicą.
They should find her a job abroad.
Bez wątpienia wciąż ma zwolenników zarówno w kraju, jak i za granicą.
There's no doubt he still has... some ardent supporters both here and abroad.
Tylko szukaj wydatków na podróże i życie, umowy, wszystko za granicą.
Just look for travel and living expenses, leasing agreements, anything overseas.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1788. Pasujących: 1788. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo