Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "za każdym razem gdy" na angielski

Wyszukaj za każdym razem gdy w: Definicja Synonimy
whenever
anytime
everytime
every time each time
any time
On pojawiał się za każdym razem gdy byłem nie przygotowany do obrony.
He'd be there whenever I let my guard down.
Ale w technologii, za każdym razem gdy coś zrobimy, próbujemy to dalej ulepszać.
But in technology, whenever we made anything, we tried to surpass it.
Myślę o tobie za każdym razem gdy pada.
I think of you everytime it rains.
Doszło do tego że zaczynam się podniecać, za każdym razem gdy widzę tego kolesia wchodzącego drzwiami.
It's gotten to the point where I get excited everytime I see that little dude walk through the door.
Jeśli zaznaczone, za każdym razem gdy panel jest zmieniany (np przez wciśnięcie TAB), krusader zmienia bieżący katalog w emulatorze terminala.
When checked, whenever the panel is changed (for example, by pressing TAB), krusader changes the current directory in the terminal emulator.
I za każdym razem gdy rozmawiam z kimś, czuję jak wyobrażają sobie mnie bez koszulki.
And every time I talk to someone, I feel like they're imagining me with my shirt off.
Wykonujesz jego rozkaz za każdym razem gdy kogoś zabijasz.
You do the Keeper's bidding every time you take a life.
Robisz to za każdym razem gdy odbierasz komuś życie.
You do the Keeper's bidding every time you take a life.
Twój telefon zaczyna nagrywać za każdym razem gdy go włączasz.
Your phone is set to record every time it's turned on.
Młode oddalają się za każdym razem gdy zostawia je same.
Every time she leaves them alone they wander off.
Ćwiczę za każdym razem gdy spotykam psychiatrę.
I work out every time I see the shrink.
Ten inny świat dręczy mojego syna za każdym razem gdy śpi.
This other world is tormenting my son every time he sleeps.
Dobrze. nie mogę uwierzyć za każdym razem gdy...
All right. I can't believe every time i...
Obserwujemy to za każdym razem gdy wyciągamy zwłoki z lodowatych rzek.
We see it all the time when we pull dead bodies from frozen rivers.
Gdybym dostawał grosz za każdym razem gdy to słyszałem... byłbym dziś bogaty.
If I had a nickel for every time that was said to me... I'd be a rich man today.
Wiesz jaka to udręka, za każdym razem gdy patrzę na ciebie widzę twarz twojej matki.
What torments me now is that every time I look at you, I see your mother's face.
Wiem, ale za każdym razem gdy wchodzę na kontynent...
I know, but every time I go to the mainland...
Nie można sądzić oficjalnego kandydata za każdym razem gdy zrobią coś wstrętnego.
You can't sue elected officials each time they do something disgusting.
Gdybym skakał za każdym razem gdy światło świeci, skończyłbym gadając sam do siebie.
If l jumped every time a light came on, I'd end up talking to myself.
Jest tu wystarczająco ciężko wychowywać dzieci, nauczyć ich szacunku bez fałszywego oskarżania ich za każdym razem gdy idą ulicą.
It's tough enough to raise your children here, to teach them self-respect, without them being falsely accused every time they walk down the street.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 651. Pasujących: 651. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo