Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "za morze" na angielski

Wyszukaj za morze w: Definicja Synonimy
overseas
across the sea
into the sea
W tej bazie ćwiczymy wojsko wysyłane za morze.
This base is the largest supplier of combat troops overseas.
Wtedy on zaczyna znikanie na tych długich podróżach za morze.
Then he begins disappearing on these long trips overseas.
Więc niech On da mi siłę, by cię zrzucić... i jednym ciosem posłać z powrotem za morze.
Then may He give me the strength to unhorse you... and send you with one blow back across the sea.
Czy obchodzi mnie czy umrę, teraz kiedy ona odpływa za morze?
Do I care if I should die now she goes across the sea?
Przed czerwcem wysłano go za morze.
And by June, he was sent overseas.
Nic lepszego niż podróż za morze...
Nothing better than a trip overseas...
Myślą, że pojechałem do pracy za morze.
They think I went overseas to work.
Podoficer Curtis był dokładnie badany zanim wysłali go za morze.
Petty Officer Curtin had an extensive physical done before he went overseas.
Nawet jeśli musimy jechac za morze...
Even if we have to go overseas...
Ale... niestety... moja firma... wysyła mnie za morze.
But... company... is transferring me overseas.
Więc nie wysyłają cię za morze? Nie!
So they're not shipping you overseas?
Pojechać za morze, wziąć jedno z tych chińskich dzieci.
go overseas, get me one of those Chinese babies?
W Szarej Przystani czeka statek, który ją przewiezie za Morze.
It waits to carry her across the sea.
Pozwólcie ją zabrać za morze.
Let them take her across the sea.
Mogła zostać wysłana za morze.
May have been sent down the pipeline, overseas.
Dezerterzy przez setki za morze.
Deserters by the hundreds overseas.
Pojechali w podróż za morze.
They're taking a trip overseas.
Nie wyjechał za morze.
He never went overseas.
Skoro ona odchodzi za morze?
Now she goes across the sea?
Pewnego dnia ojczyzna wezwała twego dziadka Dane'a, by jechał za morze i walczył z Niemcami.
KOONS: till your granddad, Dane Coolidge... was called upon by his country... to go overseas and fight the Germans once again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 50. Pasujących: 50. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo