Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "za wspólną zgodą" na angielski

Wyszukaj za wspólną zgodą w: Definicja Synonimy
by common consent
by mutual consent
by common accord
by common agreement between
Strony ustalają za wspólną zgodą wszelkie inne konsekwencje wypowiedzenia.
The Parties shall settle by common consent any other consequences of termination.
Umawiające się Strony przyjmują zmiany do niniejszej Konwencji za wspólną zgodą.
The Contracting Parties shall adopt amendments to this Convention by common consent.
Połączona Grupa Kontrolna przyjmuje za wspólną zgodą decyzje o zmianie załączników A i B.
The Joint Follow-up Group shall adopt by mutual consent decisions to amend Annexes A and B.
Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za wspólną zgodą Stron, mając na uwadze nowe okoliczności, które mogą się pojawić.
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties in order to take into account any new situations that may arise.
Sekretarze generalni Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej są odpowiedzialni za nadzór nad systemem oraz za wszystkie kluczowe aspekty jego funkcjonowania i za wspólną zgodą podejmują środki niezbędne do wdrożenia niniejszej umowy.
The Secretaries-General of the European Parliament and the European Commission shall be responsible for supervision of the system and for all key operational aspects, and shall by common accord take the measures necessary to implement this agreement.
W jego skład wchodzi pięć niezależnych osób z zewnątrz, spełniających łącznie warunki wymagane w swoich krajach do sprawowania wyższych stanowisk związanych z obszarem działalności Urzędu. Są oni mianowani za wspólną zgodą Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
It shall be composed of five independent outside persons who possess the qualifications required for appointment in their respective countries to senior posts relating to the Office's areas of activity. They shall be appointed by common accord of the European Parliament, the Council and the Commission.
zapłacić zaliczkę na poczet ceny minimalnej w wysokości ustalanej za wspólną zgodą między umawiającymi się stronami, z zastrzeżeniem warunków podanych poniżej;
have paid an advance on the minimum price of an amount to be determined by common consent between the contracting parties, subject to conditions to be laid down;
Jednakże obydwie Umawiające się Strony mogą zmienić Umowę za wspólną zgodą w celu uwzględnienia nowego rozwoju wydarzeń, a przede wszystkim sytuacji, która mogłaby powstać w związku z przystąpieniem Albanii do Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu.
However, the two Contracting Parties may amend the Agreement by mutual consent in order to take account of new developments, notably the situation which would arise from the accession of Albania to the General Agreement on Tariffs and Trade.
Uregulowania dotyczące wiz w odniesieniu do państw trzecich, których obywatele podlegają uregulowaniom wizowym wspólnym dla wszystkich Umawiających się Stron, w momencie podpisania niniejszej Konwencji lub w późniejszym terminie mogą zostać zmodyfikowane jedynie za wspólną zgodą wszystkich Umawiających się Stron.
The visa arrangements relating to third States whose nationals are subject to visa arrangements common to all the Contracting Parties at the time of signing this Convention or at a later date may be amended only by common consent of all the Contracting Parties.
Dyrektor generalny jest desygnowany za wspólną zgodą Parlamentu Europejskiego i Rady oraz mianowany przez Komisję.
The Direc tor Gen eral will be designated by common agreement between the European Parliament and the Council and will be appointed by the Commission.
Początkowy dwumiesięczny termin może również zostać przedłużony za wspólną zgodą Komisji oraz organu regulacyjnego.
The initial two-month period may also be extended with the consent of both the Commission and the regulatory authority.
Musi się to stać za wspólną zgodą.
He or she must be chosen by consensus.
Wszelkie terminy zapisane w niniejszym artykule mogą być przedłużone za wspólną zgodą.
Any time periods mentioned in this Article may be extended by mutual agreement.
Jednakże z uwagi na możliwość pojawienia się nowych okoliczności niniejsza Umowa może zostać zmieniona za wspólną zgodą Stron.
However, the Agreement may be amended by mutual consent of the two Contracting Parties in order to take account of new situations.
Parlament Europejski i Rada wyznaczają za wspólną zgodą dyrektora generalnego Urzędu z listy 6 kandydatów przedstawionej przez Komisję.
The European Parliament and the Council shall designate the Director General of the Office by common agreement on the basis of a list of 6 candidates put forward by the Commission.
W przypadku gdy SYSTEM wspomaga działania zarówno Rady jak i innych organizacji, zostaje akredytowany za wspólną zgodą SGR oraz właściwych organów bezpieczeństwa.
Where a SYSTEM supports both Council and other organisations, the GSC and relevant Security Authorities shall mutually agree on the accreditation.
W celu wzmocnienia pewności prawa, przewidywalności i autonomii stron, niniejsze rozporządzenie powinno pozwalać stronom na wybór, za wspólną zgodą, sądu właściwego na podstawie określonych łączników.
In order to increase legal certainty, predictability and the autonomy of the parties, this Regulation should enable the parties to choose the competent court by agreement on the basis of specific connecting factors.
jeżeli jest to możliwe, za wspólną zgodą dwóch stron można wyznaczyć rozsądny termin zakończenia konsultacji.
a reasonable period for the completion of consultations may be fixed, if possible, by common agreement between the two parties.
Zainteresowane Państwa Członkowskie zdecydują, czy wniosek jest reprezentatywny i zgodny z przepisami ustanowionymi w niniejszej decyzji, jeśli to konieczne, po przedyskutowaniu interesów uczestników sektora, oraz, za wspólną zgodą, prześlą zalecenie Komisji w sprawie danego Regionalnego Komitetu Doradczego.
The Member States concerned shall determine whether the application is representative and in accordance with the provisions laid down in this Decision, if necessary following discussions with stakeholder interests, and shall, by common agreement, transmit a recommendation to the Commission on that Regional Advisory Council.
W przypadku gdy wyroby akcyzowe podlegają częstym i regularnym przemieszczeniom na warunkach określonych w ust. 1, zainteresowane państwa członkowskie mogą, za wspólną zgodą, na warunkach przez nie określonych, uprościć obowiązki, o których mowa w ust. 1.
Where excise goods are moved frequently and regularly under the conditions specified in paragraph 1, the Member States concerned may, by agreement, under conditions determined by them, simplify the requirements specified in paragraph 1.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo