Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zabezpieczenia społecznego" na angielski

Wyszukaj zabezpieczenia społecznego w: Definicja Synonimy
social security
social protection
social insurance
social-security
sécurité sociale

Sugestie

227
99
Rozporządzenie 883/2004 stanowi istotny postęp w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego.
Regulation 883/2004 represents important progress in the area of social security coordination.
W czasach kryzysu gospodarczego ryzyko nadużyć zabezpieczenia społecznego jest szczególnie wysokie.
During an economic crisis, the danger of social security fraud is particularly great.
do zmian w systemach zabezpieczenia społecznego i
be limited to changes in the social protection system and
Chciałbym niemniej wskazać, że Komisja nie może zaakceptować poprawki 14 dotyczącej zabezpieczenia społecznego współpracujących małżonków.
I would, nevertheless, like to point out that the Commission cannot accept Amendment 14 concerning social protection for assisting spouses.
Jedną z odpowiedzi jest harmonizacja w sferze zabezpieczenia społecznego.
Harmonisation in the social security sphere is one of the responses.
Oprócz tego Belgia powinna wzmocnić długookresową stabilność systemów emerytalnych i zabezpieczenia społecznego.
Furthermore, Belgium should strengthen the long-term sustainability of the pension and social security systems.
Głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego projektu rezolucji, aby zapobiec gwałtownemu zwiększeniu kosztów zabezpieczenia społecznego.
I have voted against this draft resolution in order to prevent social security costs from rocketing.
Pracownicy z państw trzecich powinni korzystać z równego traktowania w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Third-country workers should enjoy equal treatment as regards social security.
Niniejsza dyrektywa nie ma również wpływu na ustawodawstwo państw członkowskich dotyczące zabezpieczenia społecznego.
This Directive does not affect Member States' social security legislation.
Fundusz ten podlega przepisom kodeksu zabezpieczenia społecznego, który stosuje się do wszystkich niezależnych funduszy emerytalnych.
The CRP-RATP is subject to the Social Security Code rules applicable to all independent pension funds.
Przyjęcie przepisów w dziedzinie zatrudnienia cudzoziemców i podjęcie środków mających na celu koordynację usług w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Approve legislation on employment of foreigners and take measures to coordinate social security services.
Jednakże uważamy, że systemy zabezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia minimalne powinny być ustalane na szczeblu krajowym.
However, we believe that social security schemes and the minimum wage should be determined at a national level.
Wkłady rzeczowe są zgodne z krajowymi przepisami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego.
In-kind contributions shall comply with national tax and social security rules.
Teraz chodzi o miejsca pracy, systemy zabezpieczenia społecznego i sektor publiczny.
Now it is a matter of jobs, of the social security systems and of the public sector.
Obywatelom krajów trzecich pracującym na terytorium państwa członkowskiego powinno przysługiwać prawo do równego traktowania w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Third-country nationals who work in the territory of a Member State should enjoy equal treatment as regards social security.
Systemy zabezpieczenia społecznego, ich organizacja i zarządzanie nimi, należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich.
The Member States will retain full responsibility for organising and managing social security systems.
W Finlandii każdy mieszkaniec jest automatycznie objęty systemem zabezpieczenia społecznego, niezależnie od rodzaju wykonywanego zajęcia.
In Finland, all residents are automatically covered by the social security system, regardless of their type of occupation.
Uproszczenie jest konieczne, żeby umożliwić obywatelom europejskim lepsze zrozumienie złożonych przepisów regulujących koordynację zabezpieczenia społecznego.
Simplification is necessary to allow European citizens to better understand the complex rules regulating social security coordination.
Ubóstwo kobiet pozostaje ukryte w statystykach i systemach zabezpieczenia społecznego.
Women's poverty remains hidden in statistics and social security schemes.
Uwzględnione są również koszty zabezpieczenia społecznego, które ponosi pracodawca.
Also included are the social security costs for the employer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 726. Pasujących: 726. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo