Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zabezpieczyć" na angielski

secure
protect
safeguard
preserve
hedge
prevent
lock
seal off
indemnify
safe
guard

Sugestie

Profesorze Stewart, chcielibyśmy zabezpieczyć budynek.
Professor Stewart, we'd like to secure the building, sir.
Jednocześnie ważne jest, aby zabezpieczyć istniejące możliwości nadawania naziemnego.
At the same time it is important to secure the existing opportunities for terrestrial broadcasting.
By zabezpieczyć swoje złoto złotnik potrzebował skarbca.
To protect his gold, the goldsmith needed a vault.
Może chciała je zabezpieczyć przed Divą Układów.
Maybe she was trying to protect them from the Deal Diva.
Zrobiłem wszystko, by zabezpieczyć Wysysacz.
I did everything I could to safeguard the Drainer.
Jednocześnie Europa musi zabezpieczyć nasze dostawy energii i stać się samowystarczalna.
At the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
W przyszłości będziemy musieli również zabezpieczyć nasze dostawy surowców.
In future, we will also have to secure our supply of raw materials.
Zszedłem niżej, by zabezpieczyć linę.
I went down first, to secure the rope.
Może pan zabezpieczyć broń, poruczniku.
I think you can secure your weapon, Lieutenant.
Rozumiemy, że Stany Zjednoczone chcą zabezpieczyć przepływ ropy.
We understand that the United States wants to secure the flow of oil.
Wszyscy powinni zabezpieczyć rzeczy i pracować w grupach.
Then, all of you should secure, you can and work in teams.
Mogłeś przynajmniej zabezpieczyć miejsce zbrodni, Inspektorze.
The least you could do is secure the scene of the crime, Inspector.
Jesteśmy w drodze, aby zabezpieczyć laboratorium.
We're on our way to secure the lab.
Nie jesteście tu by zabezpieczyć zapalnik.
You're not here to secure the trigger.
Will, miałeś wszystko zabezpieczyć na bagażniku dachowym.
Will, you were supposed to secure everything to the luggage rack.
Tylko zespół musi zabezpieczyć nadajnik na czas.
The team's just got to secure that uplink in time.
Potrzebujemy tych informacji, by zabezpieczyć fabrykę przed wykryciem.
We must have that information to secure the plant from further detection.
Sprowadzić nasze jednostki do środka i zabezpieczyć most.
Bring our units inside the walls and secure the bridge.
Ja przybęde by zabezpieczyć resztę kraju.
I will follow to secure the rest of the country.
Jeśli chciałabyś zabezpieczyć jakiekolwiek kosztowności będziesz musiała przyjść rano.
If you want to secure any valuables you'll have to come back in the morning.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1830. Pasujących: 1830. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo