Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaburzenia czynności nerek" na angielski

Wyszukaj zaburzenia czynności nerek w: Definicja Synonimy
renal impairment
renal dysfunction
kidney problems
decreased kidney function
impairment of renal function
impaired renal function
renal disorders
Dane są zbyt ograniczone, aby wykluczyć możliwość występowania działania toksycznego nerki lub nasilenia zaburzenia czynności nerek.
Data are too limited to exclude the possibility of renal toxicity or aggravation of renal impairment.
Jednakże zaburzenia czynności nerek nie zmienia wchłaniania lenalidomidu po podaniu doustnym.
However, renal impairment did not alter the oral absorption of lenalidomide.
Zaleca się monitorowanie bilansu płynów ustrojowych organizmu i elektrolitów u pacjentów z ryzykiem zaburzenia czynności nerek.
Monitoring of fluid balance and electrolytes in patients at risk of renal dysfunction is advised.
W badaniach u pacjentów z niewydolnością nerek wykazano, że wydalanie lamiwudyny zmienia się w przypadku zaburzenia czynności nerek.
Studies in patients with renal impairment show lamivudine elimination is affected by renal dysfunction.
Lekarz może modyfikować dawkę leku w przypadku zaburzenia czynności nerek.
Your doctor may adjust your dose if you have kidney problems.
Tak jak w przypadku wszystkich bisfosfonianów, u pacjentów przyjmujących preparat Aclasta może istnieć ryzyko zaburzenia czynności nerek, reakcji w miejscu wstrzyknięcia lub martwicy kości (obumierania tkanki kostnej) w szczęce.
As with all bisphosphonates, patients taking Aclasta may also be at risk of kidney problems, reactions at the site of infusion and osteonecrosis (death of bone tissue) in the jaw.
W przypadku zaburzenia czynności nerek może wystąpić względne przedawkowanie nawet przy standardowym schemacie dawkowania.
In case of renal impairment relative overdose may occur even under a standard dosage regimen.
Klirens metylonaltreksonu zmniejszał się wraz z wzrostem stopnia zaburzenia czynności nerek.
The renal clearance of methylnaltrexone decreased with increasing severity of renal impairment.
W przypadku zaburzenia czynności nerek należy rozważyć przerwanie stosowania Ig iv.
In case of renal impairment, IVIg discontinuation should be considered.
Nie wymaga to jednak dostosowywania dawek leku, chyba że u pacjenta wystąpią także zaburzenia czynności nerek (patrz punkty.
This does not require dose adjustment unless the patient also has renal impairment (see sections 4.5 and 4.2).
W przypadku pojawienia się takich objawów jak zażółcenie skóry lub białkówki oka należy niezwłocznie udać się do lekarza. istotne zaburzenia czynności nerek.
When symptoms occur, such as yellowing of the skin or whites of the eyes, you should immediately consult your doctor. significant renal impairment.
Jednak dopóki u pacjenta nie wystąpią objawy zaburzenia czynności nerek, dopóty nie jest konieczne dostosowanie dawkowania lamiwudyny.
However, unless the patient has renal impairment, no dosage adjustment of lamivudine is necessary.
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku w zależności od wieku pacjenta lub w przypadku zaburzenia czynności nerek.
The dose will not need to be adjusted according to your age or if you are suffering from renal impairment.
Jednak w przypadku zaburzenia czynności nerek zapotrzebowanie na insulinę może być obniżone (patrz punkt 5. 2).
However, insulin requirements may be reduced in the presence of renal impairment (see section 5.2).
Niezbyt często: krwiomocz, białkomocz, wielomocz, zaburzenia czynności nerek
heamaturia, proteinuria, polyuria, renal impairment
Ciężkie zaburzenia czynności nerek (filtracja kłębuszkowa [GFR] < 30 ml/ min) nie wpływały znacząco na farmakokinetykę mykafunginy.
Severe renal impairment (Glomerular Filtration Rate [GFR] < 30 ml/min) did not significantly affect the pharmacokinetics of micafungin.
Jednakże należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia osób w podeszłym wieku (np. ze względu na możliwe zaburzenia czynności nerek, możliwe zmiany wrażliwości oraz powinowactwa przekaźników nerwowych występujące z wiekiem).
However, caution should be exercised in treating the elderly (e. g., due to the possibility of renal impairment, the potential for changes in neurotransmitter sensitivity and affinity occurring with aging).
Dane dotyczące ciężkiego zaburzenia czynności nerek są ograniczone do dwóch pacjentów z klirensem kreatyniny w zakresie 18- 29 ml/ min i nie można zastosować ekstrapolacji poniżej tego zakresu.
Data in severe renal impairment are limited to two patients with creatinine clearance in the range 18 - 29 ml/ min and cannot be extrapolated below this range.
Modyfikacja dawkowania jest konieczna tylko u tych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, u których jednocześnie występują zaburzenia czynności nerek.
Dosing adjustment is only necessary in hepatically impaired patients if concomitant renal impairment is present.
W przypadku występowania łagodnego i umiarkowanego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny >= 30 i < 80 ml/ min.): zalecenia dotyczące dawkowania są takie same, jak u osób dorosłych.
For mild and moderate renal impairment (creatinine clearance >= 30 and < 80 ml/ min): the dose recommendations are the same as for adults.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 159. Pasujących: 159. Czas odpowiedzi: 140 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo