Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zachować" na angielski

Sugestie

418
326
133
Ale prawdopodobnie musiałabyś zachować dotychczasową pracę.
But you'd probably still have to keep your normal job.
Igła jest umieszczona w plastikowym pojemniku aby zachować sterylność.
The needle has been placed in a plastic container to keep it sterile.
Główne wytyczne nowego cyklu muszą zachować stabilność konieczną do skonsolidowania wyników.
The major lines of the new cycle must preserve the stability needed to consolidate results.
Włącz tę opcję jeżeli chcesz zachować jasność obrazu.
Enable this option is you want preserve the image luminosity.
Podejście to należy zachować w niniejszym rozporządzeniu.
It is appropriate to maintain that approach under this Regulation.
Odniesienia te należy utrzymać, aby zachować status quo.
Those references should be retained in order to maintain the status quo.
Musimy zachować różnorodność biosfery dla przyszłych pokoleń.
We must maintain the diversity of the biosphere for future generations.
Setki uczonych odważnie przeciwstawili się, aby zachować zakazane księgi.
Hundreds of scholars bravely resisted by trying to preserve the forbidden books.
Powinnam zachować zimną krew, ale...
I should keep my slayer cool, but...
Przepraszam, tak mogłbym zachować mieszkanie.
Sorry. Look, yes, I could keep my apartment.
Ja chciałbym zachować moje wnętrzności wewnątrz mnie.
I, for one, would like to keep my insides on the inside.
Henryk będzie musiał zachować nietkniętą linię.
Henry will have to keep the line intact.
Musisz... zachować swoje ciało nadal.
You need to... keep your body still.
Będziesz zachować zakrywanie utworów, ona zachować wierzyć.
You'll keep covering your tracks, she'll keep believing.
Istnieje mnóstwo miejsc żeglarskich zachować doświadczenie przyjemne jeden.
There are a myriad of sailing spots to keep the experience a pleasant one.
Musisz zachować moderatorów wirujących jak najwięcej.
You need to keep the facilitators rotating as much as possible.
Tę przyjemność chciałam zachować dla siebie.
That was a pleasure I wanted to reserve all to myself.
Powinno się zachować margines wystarczający dla normalnej realizacji procedury rocznej.
Sufficient margin to allow the normal evolution of the annual procedure needs to be preserved.
Ustalenia należy dokumentować i zachować jako dowód działań następczych.
Findings should be documented and retained as proof of follow up action.
Ciała poszczególnych osobników należy zachować do analizy.
The carcasses of the individual animals should be retained for analysis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10305. Pasujących: 10305. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo