Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zachować się" na angielski

Wyszukaj zachować się w: Definicja Synonimy
behave
act
behaved
manners
behaving

Sugestie

Nie chciałabym myśleć, że królewski oficer nie potrafi zachować się po dżentelmeńsku.
I'd hate to think a king's officer would behave in such an ungentlemanly manner.
Jeżeli chcesz być tajnym agentem, musisz zachować się dobrze.
If you want to be a secret agent, you must behave well.
Dwutlenek węgla powinien zachować się jak katalizator.
Well, the reintroduction of CO2 could act as a catalyst.
Ale powinieneś zachować się bardziej po męsku.
But you should act like a real man.
To nie jest żadna droga dla księżniczki, by zachować się.
That's no way for a princess to behave.
Masz właściwie zachować się w sądzie i przyznać do zarzutów... wówczas wyrok będzie łagodny.
Behave properly in court and admit the charges... then the sentence will be light.
Ale nigdy bym nie mógł zachować się tak haniebnie.
But I could never behave so disgracefully.
Mógłbym zachować się jak handlarz i obniżyć cenę, ale nie chcę.
I could act like an Indian trader and lower the price, but I won't.
Ali musiał zachować się jak mężczyzna w trakcie wojny.
Ali had to behave like a man during the war.
Burmistrz Gu, musisz zachować się jestem żonatą kobietą
Mayor Gu, you must behave I'm a married woman
Zamiast tego, próbowałem zachować się jak człowiek, jakby moją robotą było ratowanie życia.
Instead, I tried to act human, Like it's my job To save lives.
To ty jesteś tym, który powiedział jej, że ona może zachować się jak mężczyzna.
You are the one that told her she could behave like a man.
Elektron postanowił zachować się inaczej, jak gdyby był świadomy, że jest obserwowany.
The electron decided to act differently... as though it was aware it was being watched.
A przecież Unia Europejska może zachować się inaczej; może postępować właściwie.
However, the European Union can behave differently; it can behave correctly.
Cóż, ja odczytuję to jako bardzo osobiste spojrzenie Jezusa, na to jak powinna zachować się święta jednostka.
Well, my reading of that is Jesus was voicing a very personal view on how a saintly individual should act.
To okropne, że ktoś mógł zachować się w stosunku do mnie w tak jawnie agresywny sposób.
I find it appalling that anyone should behave towards me in such a downright aggressive manner.
Możesz zachować się jak mężczyzna, albo będziemy musieli cię wywlec stąd
You can pull yourself together, act like a man, or we'll have to drag you out of here.
Ty jesteś, który powiedział jej ona mogłaby zachować się jak człowiek.
You are the one that told her she could behave like a man.
Wiesz, zachować się jak mężczyzna.
You know, try and go out like a man.
Powinienem zachować się inaczej na imprezie.
I probably should've handled the party a little differently.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 219. Pasujących: 219. Czas odpowiedzi: 164 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo