Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zagrożeniem dla zdrowia" na angielski

Wyszukaj zagrożeniem dla zdrowia w: Definicja Synonimy
health risk
health threat
threat to the health
Zmierzmy tylko temperaturę w tej sali, która graniczy z zagrożeniem dla zdrowia.
Just take the ambient temperature in this chamber, which borders on a health risk.
Ten roznoszący choroby padlinożerca jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia.
That disease-infested scavenger is a serious health risk.
Największym zagrożeniem dla zdrowia jest endemiczne występowanie w Somalii cholery oraz ostrej biegunki infekcyjnej (AWD) w Etiopii.
A major health threat is the endemic presence of cholera in Somalia and Acute Watery Diarrhea (AWD) in Ethiopia.
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób przyznaje, że nastąpiła globalna ekspansja komarów na ogromną skalę, do czego przyczyniła się w szczególności działalność człowieka. Komary mogą stać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia.
The European Centre for Disease Prevention and Control acknowledges that the mosquitoes have undergone a dramatic global expansion facilitated in particular by human activities and have the potential to become a serious health threat.
Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia wszystkich obywateli Europy stają się choroby zakaźne, takie jak HIV/AIDS, grypa, gruźlica i malaria.
In addition, communicable diseases, such as HIV/AIDS, influenza, tuberculosis and malaria are also becoming a threat to the health of all people in Europe.
Pan komisarz Kyprianou powiedział niecały miesiąc temu, że jego zdaniem największym zagrożeniem dla zdrowia obywateli UE jest otyłość.
Commissioner Kyprianou said less than a month ago that he believed that the greatest threat to the health of EU citizens was obesity.
Zagrożenia takie jak pandemia grypy, malaria i gruźlica są zagrożeniem dla zdrowia z uwagi na mutację wirusów podnoszących odporność na antybiotyki oraz słabe systemy zdrowotne.
Threats such as pandemic influenza, malaria and tuberculosis are a health risk because of virus mutations, increasing resistance to antibiotics and weak health systems.
Jeżeli w świetle nowych informacji stosowanie rozpuszczalników do ekstrakcji przewidziane w niniejszej dyrektywie okazałoby się zagrożeniem dla zdrowia, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zawieszenia lub ograniczenia zastosowania takich rozpuszczalników lub zmniejszenia istniejących limitów, zanim decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na poziomie wspólnotowym.
Should the use of an extraction solvent provided for in this Directive appear to constitute a health risk as a result of new information, Member States should be able to suspend or limit such use, or to reduce existing limits, pending a decision at Community level.
W celu ochrony zdrowia publicznego przed tym zagrożeniem dla zdrowia należy ustanowić najwyższe dopuszczalne poziomy zawartości cyny nieorganicznej w środkach spożywczych w puszkach oraz w napojach w puszkach.
To protect public health from this health risk it is necessary to set maximum levels for inorganic tin in canned foods and canned beverages.
Mamo, twój dom stwierdzono zagrożeniem dla zdrowia.
Mom, your house was declared a health hazard.
Nie ma dowód, by klonowane mięso było zagrożeniem dla zdrowia.
There is no evidence that cloned meat poses any health risk.
Koleś jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego.
That guy's a public health hazard.
Globalizacja łańcucha żywnościowego skutkuje stale nowymi problemami, a niekiedy też zagrożeniem dla zdrowia i interesów konsumentów.
The globalisation of the food chain means that new challenges - and sometimes risks to health and consumer interests - are constantly emerging.
W związku z wysokim zagrożeniem dla zdrowia ludzi należy w szczególności zakazać stosowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wiążących się z ryzykiem pasażowalnej encefalopatii gąbczastej (TSE) w paszach.
Due to the high risk to public health, animal by-products giving rise to a risk of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) should, in particular, not be used for feed.
Jego produkt uboczny - odpady promieniotwórcze - jest już obecnie śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego, praktycznie na wieczność.
Its by-product, radioactive waste, is already a lethal threat to human health, effectively for ever.
Nowe zasady powinny chronić pracowników przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa, wynikającym z nazbyt długiego czasu pracy i niewystarczającego odpoczynku.
The new rules should protect workers from the health and safety risks of excessively long working hours and insufficient rest.
Jeśli istnieją rozwiązania alternatywne, które wiążą się z mniejszym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego i wolności wyboru oraz środowiska naturalnego, należy je zastosować w pierwszej kolejności.
If there are alternatives which entail less of a risk to human health and freedom of choice, and to the environment, these should be used in the first instance.
Jeśli którakolwiek ze Stron jest poważnie zaniepokojona zagrożeniem dla zdrowia publicznego lub zwierząt, konsultacje związane z sytuacją odbywają się na żądanie jak najwcześniej, lecz w każdym przypadku w ciągu 14 dni.
Where either Party has serious concerns regarding a risk to public or animal health, consultations regarding the situation shall, on request, take place as soon as possible, and in any case within 14 days.
Oznacza to, że przy poziomach niezbędnych do osiągnięcia pożądanego efektu technologicznego nie wiąże się on z zagrożeniem dla zdrowia.
This implies that it does not represent a hazard to health at the levels necessary to achieve the desired technological effect.
Decyzją tą państwa członkowskie zostały zobowiązane do zgłaszania poprzez EWRS określonych przypadków spowodowanych chorobami zakaźnymi, które są lub mogą potencjalnie być zagrożeniem dla zdrowia publicznego [12].
This Decision poses an obligation on the Member States to report through the EWRS certain events caused by communicable diseases which are, or have the potential to become, public health threats [12].
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo