Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zakazać" na angielski

Zobacz także: należy zakazać
Wyszukaj zakazać w: Definicja Synonimy

Sugestie

115
Należy zatem zakazać połowów tych gatunków w przedmiotowych obszarach.
Therefore, it is appropriate to prohibit the fishing of those species in the areas concerned.
Władze te mogą również ograniczyć lub zakazać swobodnego rozporządzania aktywami zakładu reasekuracji.
It may also restrict or prohibit the free disposal of the reinsurance undertaking's assets.
Richard, zamierzam zakazać tu palenia.
Richard, I'm going to ban smoking in here.
Możemy zakazać substancji niebezpiecznych i dotować technologie zielone.
We can have a ban on dangerous substances and subsidise green technology.
Powinniśmy zakazać przewozu dóbr do czasu wyjaśnienia sytuacji.
I think we should forbid transit through the territory pending an investigation.
W projekcie usiłuje się zakazać Rosji negocjacji w sprawie projektów energetycznych z poszczególnymi państwami członkowskimi UE.
The motion seeks to forbid Russia from negotiating with individual EU Member States about energy projects.
Jednakże jako prawodawcy powinniśmy zakazać niektórych szkodliwych produktów.
However, in our capacity as legislators, we need to ban certain harmful products.
Musi zakazać pozyskiwania rekrutów z kampusów uczelnianych.
We have to ban military recruiters from college campuses.
Ponadto nie możemy zakazać Pakistanowi, poprzez to rozporządzenie, wdrażania środków zgodnych z jego międzynarodowymi zobowiązaniami.
Moreover, we cannot prohibit Pakistan, through this regulation, from implementing measures that are consistent with its international obligations.
Państwa członkowskie mogą zakazać reklamowania środków ochrony roślin w niektórych mediach lub ograniczyć je, z zastrzeżeniem prawa wspólnotowego.
Member States may prohibit or restrict the advertising of plant protection products in certain media, subject to Community law.
Organ udzielający zezwolenia może również zakazać zainteresowanemu przedsiębiorstwu ubiegania się o nowe zezwolenie przez okres do pięciu lat.
The granting authority may also prohibit the company concerned from applying for a new licence for a period of up to 5 years.
mogą zakazać montowania urządzeń odblaskowych, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu:
May prohibit the fitting of retro-reflecting devices which do not meet the requirements of this Regulation:
Możemy zakazać pewnych substancji i działań.
We can forbid certain materials and activities.
Paliwa kopalne są głównym źródeł emisji i nie uda się nam zakazać ich wykorzystywania w najbliższej przyszłości.
Fossil fuels are the main source of emissions and we are not going to be able to ban them in the immediate future.
Oznacza to, że my jako obywatele mamy teraz okazję zakazać tego bezlitosnego handlu.
That means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
Powinny one jednak zakazać nieupoważnionego niszczenia znacznych ilości banknotów i monet euro.
They should however prohibit unauthorized destruction of large quantities of euro banknotes or coins.
Ponadto państwa członkowskie powinny zakazać jakichkolwiek nowych inwestycji w te sektory w Iranie.
Moreover, Member States should prohibit any new investment in these sectors in Iran.
Bibliotekarz z Wasilla utrzymuje, że jako burmistrz próbowała zakazać czytania książek.
The Wasilla librarian claims that as mayor she tried to ban books.
Myślę, że miasto powinno zakazać mu wstępu.
I think the town should ban him.
Właściwy organ może zakazać wszelkiej produkcji i zbierania małży na obszarach uznanych za nieodpowiednie dla tych działalności ze względów zdrowotnych.
The competent authority may prohibit any production and harvesting of bivalve molluscs in areas considered unsuitable for these activities for health reasons.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 476. Pasujących: 476. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo