Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zakazany" na angielski

Zobacz także: zakazany owoc
Wyszukaj zakazany w: Definicja Synonimy
prohibited
forbidden
banned
outlawed
off-limits
unlisted
off limits
illegal
illicit

Sugestie

Przywóz guana z Madagaskaru nie powinien być dłużej zakazany.
Imports of Guano from Madagascar should therefore no longer be prohibited.
Wywóz odpadów ze Wspólnoty na Antarktydę jest zakazany.
Exports of waste from the Community to the Antarctic shall be prohibited.
Od jej powrotu z Pontefractu, temat jest zakazany.
Since the day of her return from Pontefract, the topic is forbidden.
Uczynił z nagrody George'a owoc zakazany.
Yes, he's made George's bounty forbidden fruit.
Pewnie dlatego jest zakazany w niektórych krajach.
This is probably why it's banned in some countries.
Wywóz rtęci metalicznej powinien być zakazany.
The export of metallic mercury should be banned.
Grecy olimpiada został zakazany dla życia.
The Greek Olympiad has been banned for life.
Wywóz odpadów do państw AKP jest zakazany.
All exports of waste to ACP States shall be prohibited.
Wszelki przeładunek połowów nieobjęty punktami 1-4 jest zakazany w mauretańskiej strefie połowowej.
Any transhipment of catches not covered by points 1 to 4 shall be prohibited in Mauritania's fishing zone.
Eksport odpadów promieniotwórczych do państw trzecich musi być zakazany.
The export of radioactive waste to third countries must be banned.
Pustynia w południowej części planety jest oznaczona jako teren zakazany.
The desert belt and the south polar region are marked forbidden.
Nie zdawała sobie sprawy, że to zakazany obszar.
She didn't realise it was forbidden territory.
Alkohol był zakazany, więc mój wujek sam zaopatrywał rodzinę w wino.
Alcohol was forbidden, so my uncle was providing the family with wine.
Twój owoc już nie jest zakazany.
Your fruit is no longer forbidden.
Zdaje się, że miał wpływ na środowisko i odtąd został zakazany.
It seems to have had an impact on the environment and has since been banned.
Arsen został zakazany w farbach i w obróbce drewna (z pewnymi wyjątkami).
Arsenic is banned in paint and in wood treatment (with some exceptions).
Został zakazany w kraju jak i za granicą.
It's been banned in parts of this country and abroad.
Jest pewnie zakazany, tam skąd pochodzisz.
Well, it's probably banned where you're from, anyway.
Mamy też przykłady innych państw UE, w których rozwód jest całkowicie zakazany.
There are also examples of other EU countries where divorce is completely prohibited.
przewóz w zakazany sposób lub niewłaściwym środkiem transportu;
Carriage by a prohibited mode or an inappropriate means of transport
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 306. Pasujących: 306. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo