Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zakresie reagowania na" na angielski

Wyszukaj zakresie reagowania na w: Definicja Synonimy
to respond to
to react to
field of response to
response arrangements at
response capacity
Pierwsza proponowana poprawka ma na celu podniesienie zdolności UE w zakresie reagowania na kryzysy wywołane nadmierną konkurencją ze strony przywozu poprzez ułatwienie wykorzystania specjalnej klauzuli ochronnej zapisanej w art. 31.
The first amendment proposed aims at reinforcing the EU's capacity to respond to crises provoked by excessive import competition by facilitating the activation of the Special Safeguard Clause of Article 31.
W odpowiedzi na nowe wyzwania, związane z rosnącymi potrzebami w zakresie reagowania na kryzysy, sytuacje zagrożenia oraz pilne imperatywy polityczne, zostaną stworzone możliwości i mechanizmy w wybranych obszarach w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w kontekście UE.
New challenges associated with the growing need to respond to crises, emergencies, and pressing political imperatives will be met by building up capacities and facilities in selected areas to provide adequate support in an EU context.
podkreśla znaczenie przejrzystego procesu podejmowania decyzji i przekazywania informacji na temat stanu negocjacji, zwłaszcza w końcowych godzinach odbywającej się na wysokim szczeblu części konferencji COP 16, i wzywa Unię Europejską, aby pozostawiła swemu głównemu negocjatorowi pewną elastyczność w zakresie reagowania na rozwój wypadków;
Stresses the importance of a transparent decision-making process and the provision of information on the state of play of negotiations, especially during the final hours of the high-level segment of COP16, and urges the European Union to give its chief negotiator some flexibility to react to developments;
W granicach limitów określonych w wieloletnich ramach finansowych Agencja otrzymuje środki niezbędne do skutecznego i racjonalnego pod względem kosztów wypełniania obowiązków w zakresie reagowania na zanieczyszczenia morza spowodowane przez statki oraz instalacje naftowe i gazowe.
Within the limits of the multiannual financial framework, the Agency shall be given the appropriations necessary to fulfil its responsibilities in the field of response to marine pollution caused by ships and oil and gas installations in an effective and cost-efficient manner.
W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2038/2006 [6] ustanowiono wieloletnie finansowanie działań Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia morza spowodowane przez statki, które to finansowanie dobiegło końca z dniem 31 grudnia 2013 r.
Regulation (EC) No 2038/2006 of the European Parliament and of the Council [6] established a multiannual funding for the action of the Agency in the field of response to pollution caused by ships which expired on 31 December 2013.
Strony dokładają wszelkich starań, aby współdziałać w ramach swoich możliwości w zakresie reagowania na międzynarodowy nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi prowadzony z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to transnational illicit trade of tobacco products committed through the use of modern technology.
Instrument na rzecz stabilności ma bardzo duże znaczenie dla zwiększenia możliwości UE w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe lub w przypadku nadchodzącego kryzysu.
The Instrument for Stability is very important for strengthening the EU's ability to respond to situations of crisis or emerging crisis.
Wdrożenie tego instrumentu zwiększyło możliwości UE w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe lub w przypadku nadchodzącego kryzysu.
The implementation of the Instrument for Stability reinforced the EU's potential to respond to crisis or emerging crisis situations.
zwiększenie gotowości na poziomie państw członkowskich i na poziomie Unii w zakresie reagowania na klęski i katastrofy;
to enhance preparedness at Member State and Union level to respond to disasters;
Czy Rada może przedstawić kroki, które podejmuje się zarówno w Unii Europejskiej, jak i wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami trzecimi, w zakresie reagowania na potencjalnie krytyczne zagrożenia dla zdrowia publicznego w wyniku bioterroryzmu?
Can the Council outline the steps that are being taken both within the European Union and in conjunction with the United States and other third countries to respond to the potentially critical public health threats posed by bioterrorism?
aby utrzymać i zwiększyć zdolności państw członkowskich w zakresie reagowania na czyny zabronione lub umyślne nieuprawnione działania w związku z materiałami jądrowymi lub innymi materiałami promieniotwórczymi, MAEA zapewnia wsparcie ukierunkowane na stworzenie skutecznych krajowych ram reagowania.
in order to sustain and enhance Member States' capabilities to respond to criminal or intentional unauthorised acts involving nuclear or other radioactive material, the IAEA provides assistance focusing on the establishment of an effective national response framework.
z organami bezpieczeństwa innych instytucji, agencji i organów UE, państw członkowskich i państw trzecich w zakresie reagowania na ataki cybernetyczne mające potencjalny wpływ na bezpieczeństwo w Komisji;
with the security authorities of other Union institutions, of agencies and bodies, of the Member States and of third countries in the field of response to cyberattacks with a potential impact on security in the Commission;
wymianę z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami w dziedzinie wzmocnienia potencjału Unii w zakresie reagowania na awarie i zdarzenia jądrowe poprzez badania nad systemami alarmowymi i modelami radiologicznego rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w powietrzu oraz poprzez mobilizację zasobów i wiedzy eksperckiej pozwalających na analizę i modelowanie awarii jądrowych.
exchange with relevant stakeholders for strengthening Union capacity to respond to nuclear accidents and incidents by research on alert systems and models for radiological dispersion in the air, and by mobilising resources and expertise for analysing and modelling nuclear accidents.
Udzielając państwom trzecim dzielącym regionalny akwen morski z Unią wsparcia w zakresie reagowania na zanieczyszczenia, Agencja powinna uwzględniać te ustalenia.
When providing assistance with regard to pollution response to third countries sharing a regional sea basin with the Union, the Agency should act, taking into account those arrangements.
Na wniosek Komisji Agencja powinna udzielać tym państwom wsparcia w zakresie reagowania na zanieczyszczenia.
Upon request by the Commission, the Agency should provide assistance with regard to pollution response to those countries.
Kwota tej koperty powinna być uważana za minimum potrzebne do wykonywania zadań powierzonych Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki.
The amount of that envelope should be regarded as the minimum needed to carry out the tasks entrusted to the Agency in the field of responding to pollution caused by ships.
wystarczające umiejętności w zakresie reagowania na informacje pochodzące z automatycznych ostrzeżeń;
sufficient skills to follow up on information provided by automatic alerts;
Dlatego należy zapewnić bezpieczeństwo finansowe w celu finansowania zadań powierzonych Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia i powiązanych działań na podstawie wieloletniego zobowiązania.
Financial security should therefore be provided for the funding of the tasks entrusted to the Agency in the field of pollution response and associated actions on the basis of a multiannual commitment.
W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie, na podstawie wieloletniego zobowiązania, odpowiednich środków na finansowanie zadań powierzonych Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia i innych związanych z tym działań.
It is therefore necessary to provide for appropriate financial security for the funding of the tasks entrusted to the Agency in the field of pollution response and other associated actions on the basis of a multiannual commitment.
Nasze drzwi są wciąż otwarte; nie pozwolimy na podział naszego narodu i jego jedności geograficznej; będziemy kontynuować nasze gorliwe wysiłki w zakresie reagowania na wszelkie próby podziału.
Our doors are still open; we will not allow the division of our people and of its geographical unity; we shall continue our dedicated efforts to deal with any attempt at separation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo