Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zależności od przypadku" na angielski

Wyszukaj zależności od przypadku w: Definicja Synonimy
as appropriate
depending on the case
whichever is applicable
case by case basis
as the case
where relevant
case-by-case basis
as applicable

Sugestie

Koszty emerytur można obliczyć z zastosowaniem rozsądnych założeń zgodnie z zasadami zarządzania systemem lub przepisami prawa krajowego, w zależności od przypadku.
Pensions costs may be calculated using prudent assumptions according to the governance of the scheme or to national law, as appropriate.
Takie przesyłki powinny być nadal akceptowane dla handlu lub przywozu do Wspólnoty, w zależności od przypadku, w ciągu dwóch miesięcy po upływie tej daty.
Such consignments should continue to be accepted for trade in or for import into the Community, as appropriate, within two months after that date.
W zależności od przypadku należy skorzystać z odpowiednich odniesień oraz wskazać konkretny podmiot.
The appropriate reference should be used, depending on the case and the specific entity should be identified.
Urząd Nadzoru EFTA może jednak uznać za właściwe częstsze składanie sprawozdań, w zależności od przypadku.
The EFTA Surveillance Authority may however consider it appropriate to request reports on a more frequent basis, depending on the case.
Produkty zwierzęce pochodzące z Unii Europejskiej, które mają być przewożone przez terytorium Szwajcarii podlegają przepisom kontrolnym przewidzianym, w zależności od przypadku, w powyższych punktach 2 i 3.
Animal products from the European Union which have to cross the territory of Switzerland shall be subject to the inspection arrangements provided for, depending on the case, in points 2 and 3 above.
Pozwolenie może obejmować, w zależności od przypadku, jedno lub większą ilość objęć daną procedurą.
Authorizations may cover one or more entries for the procedure concerned, as appropriate.
Zawartość nieszklanych elementów jest analizowana poprzez ważenie po mechanicznym lub ręcznym (w zależności od przypadku) oddzieleniu materiałów poddanych dokładnym oględzinom.
The non-glass component content shall be analysed by weighing after mechanical or manual (as appropriate) separation of materials under careful visual inspection.
Wszelkie różnice wynikające z ust. 1 dodaje się do skonsolidowanych kapitałów rezerwowych lub odlicza od nich, w zależności od przypadku.
Any difference arising under paragraph 1 shall be added to or deducted from consolidated reserves, as appropriate.
Pomocne mogą się okazać w tym zakresie środki na rzecz upowszechnienia - w zależności od przypadku - kompostowania i fermentacji beztlenowej odpadów żywnościowych.
Measures to increase composting and anaerobic digestion of discarded food, as appropriate, would be helpful in this regard.
Delegatura Unii lub państwa członkowskie, w zależności od przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.
The Union delegation and/or Member States shall, as appropriate, provide logistical support in the region.
W kwestiach o szerszym zasięgu regionalnym, w tym w kwestii piractwa, SPUE współpracuje z państwami i podmiotami regionalnymi spoza Rogu Afryki, w zależności od przypadku.
For issues with broader regional implications, including piracy, the EUSR shall engage with countries and regional entities beyond the Horn of Africa, as appropriate.
W okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od otrzymania wniosku właściwe organy weryfikują przedłożone deklaracje poparcia w drodze odpowiednich czynności kontrolnych, zgodnie z prawem krajowym lub z praktyką krajową, w zależności od przypadku.
The competent authorities shall, within a period not exceeding three months from receipt of the request, verify the statements of support submitted on the basis of appropriate checks, in accordance with national law and practice, as appropriate.
b) wartość faktury i/lub, w zależności od przypadku, ilość towarów;
(b) the invoice value and/or quantity of the goods, as appropriate;
W zależności od przypadku, pojęcie "zamawiający" może odnosić się zarówno do Państwa Członkowskiego, jak i do podmiotu zamawiającego i stosowane jest wyłącznie w celu uproszczenia tekstu.
Depending on the case, the term 'applicant' may refer therefore to either the Member State or the contracting entities. It is used merely in the interest of simplification.
Za przeprowadzenie ocen odpowiedzialne jest państwo członkowskie lub Komisja, w zależności od przypadku, zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną w art. 13.
Evaluations shall be carried out under the responsibility of the Member State or the Commission, as appropriate, in accordance with the principle of proportionality laid down in Article 13.
Dialog polityczny i dialog merytoryczny, w zależności od przypadku, przyczyniają się do normalizacji stosunków między Kosowem a Serbią.
Political dialogue and policy dialogue, as appropriate, contribute to the process of normalisation of relations between Kosovo and Serbia.
Każde Państwo Członkowskie wyznacza, w zależności od przypadku, biegłych w zakresie krajowej polityki energetycznej, władze lub osoby (dalej zwane "przedstawicielami krajowymi") odpowiedzialne za wykonywanie zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
Each Member State shall designate, as appropriate, national energy policy experts, authorities or persons (hereinafter referred to as "national representatives") responsible for carrying out the tasks provided for in this Regulation.
W zależności od przypadku w ich skład mogą wchodzić przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.
They may include representatives of civil society, where appropriate.
Wyraźnie widać, że zastosowanie MSY do łowisk mieszanych będzie trudne i wymaga gruntownej analizy w zależności od przypadku.
It is clear that the application of the MSY approach to mixed fisheries will be difficult and will have to be studied on a case-by-case basis.
Bardzo możliwe, iż różniłby się on w zależności od przypadku.
That would possibly be different from case to case.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 398. Pasujących: 398. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo