Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zalogować się" na angielski

Wyszukaj zalogować się w: Definicja Synonimy
log on
log into
log onto
logged on

Sugestie

Powiedz jak zalogować się na konto.
Tell me how to log on to your accounts.
Nie mógł zalogować się ze swojego komputera, więc spróbowaliśmy z twojego.
He couldn't log on from his computer, so we were trying from yours.
Mogę zalogować się stąd.
I can log into there from here.
Jeśli włączony jest wygaszacz ekranu i inny użytkownik chce się zalogować, może on (lub ona) nacisnąć przycisk Przełącz użytkownika... i zalogować się w nowej sesji.
If you have activated your screensaver and another user wants to log in she or he can simply press the Switch User... button and log into another session.
Mogę zalogować się stąd i wyłączać mechanikom zdolność dostrzegania tego, co się dzieje.
I can log on from here and turn off the engineer's ability to see what's happening.
Mówiłem, że nie mogę zalogować się do strony Akademii.
I told you I can't log on to the Academy website.
Gdyby MRX chciał zalogować się do serwera Europolu używając naszego tylnego wejścia my moglibyśmy uzyskać dostęp do jego komputera.
The second when MRX would log on to the Europol server using our backdoor we could be able to access his computer.
Zalogować się, można uderzyć w haseł, chodzi się na jego ekranie.
You log on, you punch in your passwords, it comes up on his screen.
Słuchaj mnie, Will, musisz tylko przelać odrobinę forsy na 15 minut, zalogować się, wygrać trochę szmalu w tę grę RIPLEY,
Listen to me, Will, listen to me, all you have to do, okay, is transfer some money for 15 minutes, log on, you win some money from the RIPLEY game, right?
Można po prostu zalogować się tutaj?
Can I just get your signature there?
Henry, możesz zalogować się do sieci?
All right, done. Henry, are you able to log onto the network?
Tim Lunn, zalogować się do Cass.
Tim Lunn, I sign for Cass.
Nie po prostu nie mogę zalogować się do banku.
No, I simply cannot get into my banking files.
Żeby go znaleźć, muszę zalogować się na stronie.
So to find your guy, I need to log on to the web portal.
Ona nie ma zalogować się na cztery dni.
She hasn't logged on for four days.
Każdy mógł zalogować się na jego tożsamość.
Anyone could have logged on with his I.D.
Ale doprowadziłem mojego magia na sędzi, i zamiast, przez następne 30 dni, musisz zalogować się 150 godzin usługi społeczności.
But I worked my magic on the judge, and instead, over the next 30 days, you have to log 150 hours of community service.
W dniu, kiedy zmarł Hayes, ktoś próbował zalogować się na jego komputer.
The day Hayes died, someone tried to access his office desktop.
Czy mogłabyś zalogować się na tą stronę z twojego komputera?
Do you think you could log onto this site from your computer?
Lepiej pomóżcie jakiejś starszej pani zalogować się na AOL.
Why don't you help some old lady log onto AOL?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 33. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo