Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamach terrorystyczny" na angielski

Wyszukaj zamach terrorystyczny w: Definicja Synonimy
terrorist attack
terrorist act
Odnośnie do sytuacji na południowym wschodzie kraju stanowczo potępiamy niedawny zamach terrorystyczny w regionie Sirnak.
Regarding the south-east, we strongly condemned the recent terrorist attack in the province of Sirnak.
Chciałbym zwrócić się do przewodniczącego o przekazanie premierowi Siniorze - w odpowiedzi na ten brutalny zamach terrorystyczny - wyrazów naszego wsparcia oraz bezsprzecznego i nieodwołalnego zaangażowania w działania na rzecz suwerenności, demokracji, stabilizacji, zamożności i pokoju w Libanie.
I would ask the President to pass on our support to Prime Minister Siniora in response to this brutal terrorist attack and our unquestionable and irrevocable commitment to the cause of a sovereign, democratic, stable, viable and peaceful Lebanon.
Chodzi o to, żeby zrobić numer taksówkarzowi, że chcą jechać na lotnisko, żeby przeprowadzić zamach terrorystyczny.
I guess to commit some sort of terrorist act.
Więc musi pani być świadoma, że najprawdopodobniej był to zamach terrorystyczny.
And so you may also be aware that we are potentially looking at a terrorist act here.
Zamach terrorystyczny z 11 września uświadomił nam, że musimy wypracować nową równowagę między bezpieczeństwem a wolnością.
From the terrorist attack of 11 September, we learnt that we had to strike a new balance between security and freedom.
b) dostarczenie Biuru Europejskiego Koordynatora Walki z Terroryzmem wszystkich potrzebnych środków do opracowania i koordynowania odpowiedzi na zamach terrorystyczny, co sprawi, że będzie ona możliwie najbardziej zintegrowana i efektywna;
(b) provide the Office of the European Anti-Tourism Coordinator with the resources it needs in order to devise and coordinate a response to a terrorist attack, thereby ensuring that the response will be as integrated and effective as possible,
Musimy zacząć to traktować, jako zamach terrorystyczny.
All right, we need to start looking at this as an act of terrorism.
FBI sądzi, że to zamach terrorystyczny.
The FBI feels sure it's terrorist related.
On wrobił nas w zamach terrorystyczny.
He framed us for a terrorist attack.
W 1989, kiedy kierował Biocyte mieli zamach terrorystyczny.
In 1989, acquired Biocyte in a hostile takeover.
W Afganistanie po 9/11, wojsko USA, nawet wtedy, gdy wartości docelowe zamach terrorystyczny, dostarczał racje żywnościowe do afgańskich cywilów.
In Afghanistan after 9/11, the US military, even while bombing terrorist targets, was delivering food rations to Afghan civilians.
Po pierwsze, powiadomiłem już department obrony, że ta strzelanina to zamach terrorystyczny, wymierzony w naszych żołnierzy.
First, I have to notify the Department of Defense in case this shooting was a terrorist attack on our soldiers.
Chcesz następnej międzynarodowej nagonki przeciw nam, tylko dlatego, że jakiś przybłęda wymyślił sobie zamach terrorystyczny na terytorium obcego państwa?
You want another international campaign against us, because of a lunatic, who made a terrorist act in a foreign country?
Moro, gdybyś był szalony zdecydowałbyś się na samobójczy zamach terrorystyczny?
Moro, if you lose one more screw, wouldn't you go for suicide bombing?
Tego samego dnia w syryjsko-katolickiej katedrze w Bagdadzie, w Iraku, miał miejsce zamach terrorystyczny przeciwko chrześcijanom.
On the same day, Christians in the Syriac Catholic cathedral in Baghdad in Iraq had been the victims of a terrorist attack.
Wypowiedzi te, będące reakcją na zamach terrorystyczny w Biesłanie, zaniepokoiły wielu komentatorów, a przez niektórych zostały nawet odebrane jako zagrożenie dla suwerenności państw regiony, których mogłyby dotyczyć, w pierwszym rzędzie Gruzji.
Ian Stewart HUDGHTON (Greens/EFA, UK) said the EFA group welcomed the new Member States, while hoping the nations like Scotland, Wales and Catalonia could one day join the top table as full Member States themselves.
Luis Yañez-Barnuevo García (sprawozdawca), który poinformował o obecności na sali czterech osób, które przeżyły zamach terrorystyczny z 11 marca 2004 r. w Madrycie.
Luis Yañez-Barnuevo García (rapporteur), who informed the House that four of the victims of the Madrid bombings of 11 March 2004 were present in the public gallery.
Pamiętasz zamach terrorystyczny w centrum miasta, w zeszłym roku?
Little kids, don't cry...
Nieudany zamach terrorystyczny w Detroit uzmysłowił nam, że systemy bezpieczeństwa wcale nie są zbyt rygorystyczne, ale wręcz niewystarczające.
Well, the Detroit terror attempt made us realise that our security systems are not excessively tight, but are still rather unsatisfactory.
Wypowiedzi te, będące reakcją na zamach terrorystyczny w Biesłanie, zaniepokoiły władze gruzińskie.
At this meeting, the Heads of State and Government are expected
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo