Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamiast tego" na angielski

Wyszukaj zamiast tego w: Definicja Synonimy

Sugestie

Mogłem zamiast tego napisać jej piosenkę.
I could've written her a song instead.
Ale zamiast tego, zrobiłem dwa w tył.
I was trying to take a step forward, but I took two steps backward instead.
Zapytali czy moglibyście zamiast tego zaśpiewać...
They asked if you could say, instead...
Lecz zamiast tego jesteś tu i starasz się go prowadzić.
But instead you're out here trying to keep it going. I think Gracie would be proud of you.
Postanowiłem zamiast tego zjeść lunch z tatą.
I decided to grab lunch with my dad instead.
Spędzam trochę czasu z wnukiem zamiast tego.
I'm spending some time with my grandson instead.
Próbowałem wszystkim pomóc,... ale zamiast tego wszystko zniszczyłem.
Well, I tried to help everybody... but instead I ruined everything.
Może zamiast tego spróbujemy przekonać Koronę.
Perhaps instead we can attempt to reason with the Crown.
Skoro zamiast tego, wybierasz obijanie się...
And if what you're choosing instead is to lie around the house all day...
Raczej zamiast tego oskarżymy was o kłamanie agentowi federalnemu.
Actually, I think we'll charge you with lying to a federal agent instead.
Więc zamiast tego wolałbyś herbatkę z terrorystami.
So instead, you'd rather have tea with terrorists.
A zamiast tego byli świadkami takiego upokorzenia.
And instead, they were witness to such a humiliation.
Czemu ciągle wrzeszczysz, pomógłbyś zamiast tego.
Why are you always screaming? help us instead.
Chciał dokonać zmiany, a zamiast tego zaspokoi własną ciekawość.
He wanted to create change. Instead, he's just satisfying his own curiosity.
Ale zamiast tego, ja dostawany policzek
But instead, I got slapped in the face
Więc zamiast tego chciałeś ją zabić?
So you just had her killed instead?
Mógłbym tu ostrożnie analizować swoje słowa, ale zamiast tego, zróbmy to nowocześnie.
I could tread carefully here and parse my words, but instead, let's just be modern.
Wolałbym, żebyś zamiast tego był psychiatrą.
But I wish you'd been a psychiatrist instead.
A zamiast tego jestem w motelu na jakimś zadupiu, bo ty nie wyjdziesz, gdy pada.
Instead, I'm in the Honeymoon Haven Motel, Bumblefuck, Missouri, because you won't go out when it rains.
Więc, zamiast tego, nie powiedział nic.
So, instead, he said nothing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3014. Pasujących: 3014. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo