Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamknąć się w" na angielski

Wyszukaj zamknąć się w w: Definicja Synonimy
lock yourself in
to lock myself in
clam up
Możesz zamknąć się w szafie dopóki to się nie skończy.
You could lock yourself in a closet until it's over.
Proszę znaleźć pomieszczenie i zamknąć się w nim.
Please find a room and lock yourself in.
Ze względu na okoliczności, kazano mi zamknąć się w kokpicie i kontynuować lot.
Given the circumstances, I've been instructed to lock myself in the cockpit and continue on to Heathrow.
Zamknąć się w waszej łazięce.
To lock myself in your's wrong with your bathroom?
Pozwoliłeś mi zamknąć się w łazience.
You let me lock myself in the bathroom.
Nadeszła pora, aby zamknąć się w komorze na najbliższe 48 godzin.
Now it's time to be sealed inside the chamber for the next 48 hours.
Chciałabyś najchętniej zamknąć się w tym pokoju aż do odjazdu pociągu.
It suites you fine to hide in that hotel room till your train leaves.
Masz prawo, by zamknąć się w sobie.
Look, you have a right to shut down.
Adam, nie możesz pozwolić jej zamknąć się w milczeniu, to najgorsza rzecz.
Adam, you can't just let her go all silent, that's the worst thing.
Uważam, że Galileo musi zamknąć się w swoim bieżącym budżecie.
I believe that Galileo must stay within its current budget.
Położyć miskę, zamknąć się w sobie i robić to.
Put the bowl down, lock in and do it.
Ultra światła wybrało gorące miejsce gdzieś na północ z tu, ale nie mógłby zamknąć się w dół jego pozycja.
Ultra-light picked up a hot spot somewhere north of here, but couldn't lock down its position.
Nie. Umiesz tylko zamknąć się w sobie.
All you can do is clam up.
I chciałbym zamknąć się w szopie za to, co ci zrobiłem.
And I've taken myself to the woodshed for the way that I've treated you.
Pozwoliłeś córce mojego profesora od deliktów zamknąć się w łazience!
You let my torts professor's daughter lock herself in the bathroom!
Koszt: Służby tłumaczeniowe szacują, że koszt tłumaczenia obrad Parlamentu mógłby zamknąć się w kwocie rzędu 10 mln euro rocznie.
Cost: The translation department estimates that the cost of translating the debates of Parliament could be kept to a figure in the region of EUR 10 million per annum.
A kiedy zostanę królową, nie pozwolę zamknąć się w czterech ścianach zamku.
And when I'm Queen, I won't be locked away in my castle.
Nie widzimy ich twarzy, ale codziennie wsiadamy do ich aut pozwalając zamknąć się w klatce.
We never see their faces, but every day we disappear into their cars and let the trap close around us.
Nie możesz stać się interesująca, a potem zamknąć się w sobie.
You can't suddenly become interesting and then clam up.
Użyliście technologii przesyłania Wraith, by zamknąć się w przechowalni?
You used Wraith beaming technology for long-term storage?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo