Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamknięciu" na angielski

closure close closing locked up closed post-closure
locked away
lock down
confinement
shut down
lockup
cooped up
confined
after-closure
box
Należy podjąć środki uniemożliwiające wszelkie ewentualne wykorzystanie terenu po zamknięciu wysypiska.
Measures must be taken to prevent any possible use of the land after the closure of the landfill.
Sprawozdanie końcowe składa się najpóźniej 6 miesięcy po zamknięciu programu transgranicznego.
The final report shall be submitted at the latest 6 months after the closure of the cross-border programme.
To nie ja zdecydowałam o zamknięciu lotniska.
I didn't decide to close the airport.
Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko zamknięciu ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego.
Mr President, I voted against closing the accounts of the European Police College.
Wiem dlatego piję, po zamknięciu baru.
I know it, that's why I got drunk after closing the hotel.
Potwierdziła to ewolucja cenowa i objętościowa po zamknięciu drugiego OPB.
This is confirmed by the price and volume movements following the closure of the second RDF.
Spotykamy się w Bailey's po zamknięciu.
We're meeting at Bailey's tonight after closing.
Nie chcę go widzieć w zamknięciu.
I don't want to see him locked up.
Mama sprzedawała młodym wódkę po zamknięciu sklepu.
Mom sold booze to young people after closing time.
Zginęła w bójce, niedługo po zamknięciu.
She got killed in a fight not long after the takeover.
Spędziłem w zamknięciu 20 uznano mnie za zagrożenie.
Twenty years I've spent locked up in a cage... considered a danger to society.
Skeeter spali Pineya po zamknięciu krematorium.
Skeeter's burning Piney's body after the crematorium closes.
Po zamknięciu wracajcie prosto do obozu.
When this place closes, come straight back to camp.
Zostaniemy dziś po zamknięciu i zmienimy.
We'll stay tonight after closing hours and redecorate it.
Więc ktoś musiał kontynuować badania McCullougha po zamknięciu SD-6.
So someone must have continued McCullough's research after SD-6 was taken down.
Odpowiednie dotlenienie jest istotne w zamknięciu.
Adequate oxygen delivery is crucial in a confinement scenario.
Więc... pamiętajcie o zamknięciu wrót.
So... don't forget to bury the gate when where gone.
Trzymamy go w zamknięciu od rana.
We've had him under lock down out there since morning.
Po zamknięciu części elektrowni jej pracownicy staną przed nowymi wyzwaniami.
When shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
Więc muszą trzymać ją w zamknięciu.
But they don't dare to kill her.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1145. Pasujących: 1145. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo