Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaopatrzyć się" na angielski

Wyszukaj zaopatrzyć się w: Definicja Synonimy
stock up
equip ourselves
equip itself
get yourself
Przekraczają granicę, żeby zaopatrzyć się w broń i likier.
They cross the frontier to stock up on guns and liquor.
Przypomnij mi, aby zaopatrzyć się w moje kołdry, krówki, i cukier klonowy, póki tu jestem.
Remind me to stock up on my quilts, fudge, and maple sugar while I'm here.
Musimy zaopatrzyć się w powszechne, miarodajne i spójne wskaźniki na szczeblu europejskim.
We need to equip ourselves with common, reliable and consistent indicators at European level.
Nadeszła pora, aby pójść krok dalej i zaopatrzyć się w nowe instrumenty tak, aby problemami w dziedzinie opodatkowania zajmować się równolegle z kwestiami integracji i liberalizacji rynku.
It is now time to go a step further and equip ourselves with new instruments so that issues in the field of taxation are dealt with alongside market integration and liberalisation.
Uważam, że Unia Europejska powinna zaopatrzyć się w ogólne ramy odniesienia służące ochronie obywateli w sektorze, który w ostatnich latach znacznie się rozwinął.
I believe that it is vital for the European Union to equip itself with a general reference framework designed to protect citizens in a sector which has grown significantly in recent years.
Wspólnota powinna zaopatrzyć się w solidną bazę analityczną w celu wspierania kształtowania polityk w dziedzinie MŚP, przedsiębiorczości, innowacji i konkurencyjności w sektorach przemysłu.
The Community should equip itself with a sound analytical basis to support policy making in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors.
Po pierwsze, musimy zaopatrzyć się w konieczne instrumenty prawne, poczynając od pisemnej deklaracji, a następnie przejść do rezolucji, tak byśmy ostatecznie doszli do politycznej deklaracji poparcia instytucji europejskich dla ofiar terroru.
First of all, we need to equip ourselves with the necessary legal instruments, starting with a written declaration and then moving on to a resolution, so that we finally have a political declaration of support from the European institutions for the victims of terror.
Powinieneś zaopatrzyć się w limonki.
You should stock up on limes.
Lecę zaopatrzyć się w konswery.
I'm off to stock up on canned goods!
Naprawdę powinieneś zaopatrzyć się w komórkę Whitey.
You really should get yourself a cell phone Whitey.
Ustawiłem bazę więc możesz zaopatrzyć się sam.
I've set abase so you can supplement it yourself.
Idą zaopatrzyć się w przeróżne rzeczy.
They go shopping for all sorts of things.
Jeśli jesteście inwigilowani, musicie zaopatrzyć się w LT 500.
If you're in surveillance, you belong into the LT 500.
Muszą najpierw zaopatrzyć się w pieniądze na podróż.
They've got to pick up some travelling money first.
Władzę aby zaopatrzyć się we wszystko, co jest na zewnątrz...
Power to provide everything you find outside.
Będę musiał zaopatrzyć się w synów i wnuków.
I shall have to acquire some sons and grandsons.
Seano, zapomnieliśmy zaopatrzyć się w nowy szyld.
You know what we forgot, Seano? We forgot to get a new sign.
Musimy wzmacniać solidarność pomiędzy państwami członkowskimi i zaopatrzyć się w środki odpowiednie do efektywnej kontroli granic zewnętrznych.
We must reinforce solidarity among the Member States and equip ourselves with the appropriate resources to effectively control the external borders.
Muszę wiedzieć, jak ktoś z Montauk mógłby zaopatrzyć się w dragi.
I need to know how someone in Montauk would score some drugs.
Muszę pomóc Felixowi zaopatrzyć się w witaminki.
Anyway, I got to go make Felix ingest some protein.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 48. Pasujących: 48. Czas odpowiedzi: 115 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo