Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaorać" na angielski

Wyszukaj zaorać w: Definicja Synonimy
plow
plough
ploughed
plowed
Trzeba zaorać pola, a potem możesz spotkać się z przyjaciółmi.
Got to plow the fields, then you can go see your friends.
Nie potrafi wbić gwoździa ani zaorać pola.
He can't hammer a nail or plow a field.
Freud, Einstein, cóż oni nam dali? ...nie potrafi wbić gwoździa ani zaorać pola...
Freud, Einstein, what have they given us? ...can't hammer nails or plough a field...
Przy znoszeniu obowiązku odłogowania musimy pamiętać, że wiązało się ono z pewnymi korzyściami dla środowiska naturalnego, a także musimy pamiętać, że rolnicy będą obecnie mieli wybór, czy zaorać odłogowane grunty czy nie.
As we remove set-aside, we must remember that there have been some environmental benefits to it and we must remember, too, that farmers will have the choice now as to whether to plough up set-aside land or not.
Chulalongkorn ma wiele pytań, ale nie można zaorać nowych pól w Syjamie w jedną noc.
Chulalongkorn has many questions, but one cannot plow new fields in Siam overnight.
Mogę prowadzić traktor od wschodu do zachodu słońca, zaorać 300 hektarów pól, i nie jestem zdolny?
I can drive a tractor sunup to sundown, plow 800 acres of open fields, and I'm not fit?
Zaorać ich do strumieni i rzek Ameryki.
Plow them into the streams and rivers of America.
Tam też mam zaorać?
Shall I plow down there?
Teraz tylko pozostaje zaorać łąkę i przygotować się do sadzenia.
Now, all we got to do is plow that meadow and get it ready for planting.
Marshall, zgodnie z wolą Lily, musisz znaleźć tę cycatą kurierkę i zaorać ją, jak pole kukurydzy.
And so, Marshall, to honor Lily, you must find that busty delivery girl from that one time and plow her like a cornfield.
Ubodzy afrykańscy przedsiębiorcy powiedzieli mi, że chcą dostępu do rynków kapitałowych, aby móc pożyczyć pieniądze, kupić traktor i zaorać pole, aby wytworzyć lokalnie więcej dobrobytu; dajmy im więc tę możliwość i dostęp do kapitału.
Poor African entrepreneurs have said to me they want access to capital markets in order to borrow money to buy a tractor so that they can plough the fields and create more wealth locally, so let us give them that ability and access to capital.
Zaorać to pole dolarami... lub rzucać nimi w Indian.
Plow that field with a silver dollar, then throw it in some Indian's face?
Pola trzeba było zaorać i zabronować trzy tygodnie temu.
The fields should have been plowed and harrowed three weeks ago.
Ponieważ naprawdę chciałbym zaorać twoje pole.
Because I would really like to plow your field.
Moglibyśmy zaorać ziemię, hodować warzywa i bydło.
We could work the land, grow crops and raise cattle.
Spryskać parę drzew... i zaorać ogród to niewielka sprawa!
Spraying a couple of trees... and plowing the garden is no big deal!
krótkotrwałe użytki zielone należy zaorać na wiosnę;
Temporary grassland shall be ploughed in spring.
użytki zielone na glebach gliniastych należy zaorać przed dniem 15 września;
grassland on clay soils shall be ploughed before 15 September;
Po trzecie: skosić i zaorać to pole.
Number three, clear and turn this field,
Nie obchodzi mnie, że mama każe ci zaorać podjazd!
I don't care if your mom wants you to plow the driveway!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34. Pasujących: 34. Czas odpowiedzi: 35 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo