Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapalenie oskrzeli" na angielski

Wyszukaj zapalenie oskrzeli w: Definicja Synonimy
Ponownie zjawiła się miesiąc później, zdiagnozowano zapalenie oskrzeli.
Back again a month later, diagnosed with bronchitis.
Myślę, że ponownie łapię zapalenie oskrzeli.
I think I'm getting bronchitis again.
Ma grypę, zapalenie oskrzeli czy coś tam.
He's got the flu, bronchitis or something.
Powiedziałam, że masz zapalenie oskrzeli.
I called the library and said you had bronchitis.
Klacz ma zapalenie oskrzeli i może nie przeżyć nocy.
That mare's got bronchitis and can't possibly last the night.
Częstość nieznana: posocznica, zapalenie oskrzeli, opryszczka pospolita, kandydoza.
Not known: sepsis, bronchitis, herpes simplex, candidiadis.
Ostry dyżur wykluczył zapalenie oskrzeli, płuc i raka.
E.R. ruled out bronchitis, pneumonia, and lung cancer.
Przy Alzheimerze, małe zapalenie oskrzeli może być śmiertelne.
With Alzheimer's, a little bronchitis can become fatal.
Przewlekłe zapalenie oskrzeli, ale chcą się go skonsultować
Chronic bronchitis, but I want to get him a consult
Mamy Franka C. Frank ma zapalenie oskrzeli i musi się przenieść w cieplejsze miejsce.
Frank has bronchitis and is applying for a transfer to warmer climates.
Pozwoli nam to także lepiej uwzględniać wzrost chorób układu oddechowego takich jak astma, zapalenie oskrzeli i rozedma.
This will allow us to take better consideration of the upsurge in respiratory illnesses such as asthma, bronchitis and emphysema.
Dr Adalian prosił, żebym sprawdził, jak tam jej zapalenie oskrzeli.
Dr. Adalian asked me to check the status of her bronchitis.
Bakterie krztuśca mogą także wywoływać zakażenia uszu, zapalenie oskrzeli, które może trwać bardzo długo, zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu, a nawet zgon.
Pertussis can also cause ear infections, bronchitis which may last a long time, pneumonia, fits, brain damage and even death.
Zakażenia dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, drgawki i zapalenie oskrzeli stwierdzano wyłącznie w badaniach klinicznych prowadzonych z udziałem dzieci.
Respiratory tract infections, otitis media, convulsions and bronchitis were reported only in clinical studies in children.
Ospa wietrzna w wieku 8 lat, zapalenie oskrzeli w wieku 14, złamanie kości udowej, 26.
Chicken pox at age 8, bronchitis at 14, A broken femur, 26.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc:
For lower respiratory tract infections such as bronchitis and pneumonia:
duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, kaszel, nieżyt nosa
dyspnoea, bronchitis, pharyngitis, cough, rhinitis
ostre zapalenie oskrzeli, silne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;
acute bronchitis, acute exacerbations of chronic bronchitis
Przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub rozedma płuc w okresie ostatnich 12 miesięcy
Suffering from chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease or emphysema in the past 12 months
Nieprodukty wny, drażniący kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok przynosowyc h, duszność
Non-productive tickling cough, bronchitis, sinusitis, dyspnoea
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 101. Pasujących: 82. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo