Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapalony" na angielski

Wyszukaj zapalony w: Definicja Synonimy
keen
illuminated
enthusiastic
an avid
lit
Nie byłeś do tego zbytnio zapalony.
You didn't sound very keen.
I ja musi powiedzieć, Tatuś jest całkiem zapalony.
And I have to say, Daddy's quite keen.
Po krótkim czasie sygnał ostrzegawczy pozostaje na stałe zapalony przez cały czas trwania awarii i dopóki wyłącznik zapłonu jest w pozycji "On" ("Run").
After a short period of time the warning signal shall remain continuously illuminated as long as the malfunction exists and the ignition (start) switch is in the 'on' (run) position.
W zależności od nieprawidłowości wykrytej(-ych) przez system OBD, MI musi zostać zapalony zgodnie z jednym z trybów aktywacji opisanych w poniższej tabeli
Depending on the malfunction(s) detected by the OBD system, the MI shall be illuminated according to one of the activation modes described in the following table:
Miło mi widzieć, że jesteś tak zapalony...
It's a nice surprise to see you so enthusiastic.
Jako zapalony rowerzysta jestem szczególnie zadowolony z przepisów dotyczących przewożenia rowerów w pociągu.
As a keen cyclist I am especially pleased by the provisions for carrying bicycles on the train.
Byłem strasznie zapalony aby wtedy, w roku 6, być na morzu.
I was extremely keen at the time, the year six, to be at sea.
Nie miałem pojęcia, że jesteś tak zapalony, by umrzeć za mnie.
I had no idea you were so keen to die for me.
Niepotrzebnie, jestem tak samo zapalony, jak ty.
Don't be. I'm as keen as you are.
Jesteś zapalony do nauki.
You're keen to learn. That's important.
Faktycznie, więcej niż zapalony.
In fact, more than keen.
Jesteś zapalony do nauki.
You're keen to learn.
Nie przypominam sobie, żeby był Pan tak zapalony, kiedy uczyła ją Panna Bunting.
But she mustn't give up. I don't recall you being this keen when Miss Bunting was teaching her.
Zapalony z niej szkutnik?
Keen boat builder, was she?
Uroczyście zapalony pierwszy raz przez Thomasa Edisona.
Was ceremonially lit for the first time by Thomas Edison.
Także doświadczony traper i zapalony myśliwy.
Also expert outdoorsman and avid hunter.
Był bardzo zapalony, wiedział wszystko o terrorystach, jak pracują, czego chcą.
He was really intense, you know? Knew all about these terrorists - how they worked, what they wanted.
Ten płomień, który widziałeś minięty około świata najpierw jest zapalony przez odbicie od słońca.
That flame that you saw being passed around the world is first lit by a reflection from the sun.
Gus jest w samochodzie, silnik zapalony, koła skierowane w kierunku naleśników.
Gus is in the car, engine on, wheels pointed towards pancakes.
Był zapalony papieros marki Zuban w popielniczce u Profesora.
There was a Zuban cigarette burning in the ashtray at the Professor's.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo