Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapewni" na angielski

will provide will ensure shall ensure will give ensuring providing
guarantee
offer
deliver
assure
grant
make sure

Sugestie

Umowa zapewni analizę możliwych opcji zorganizowania systemu wczesnego ostrzegania.
The contract will provide the analysis of possible options for structuring the early warning system.
Środek ten zapewni dodatkowe możliwości gospodarcze dla unijnego sektora cukru.
This measure will provide additional business opportunities for the Union sugar sector.
Komisja zapewni zrównoważony podział środków przy wdrażaniu tego działania.
In implementing this action, the Commission will ensure a balanced distribution of subsidies.
Dzięki temu rozporządzeniu Unia Europejska zapewni o wiele bezpieczniejsze stosowanie pestycydów.
With this regulation, the European Union will ensure much safer use of pesticides.
Rumunia zapewni podjęcie wszelkich koniecznych działań ograniczających ryzyko.
Romania shall ensure that all necessary risk mitigation measures are taken.
Wspólna Komisja zapewni sprawne wykonywanie niniejszej Umowy.
The Joint Commission shall ensure the proper functioning of this Agreement.
Projekt ten zapewni obywatelom nadzwyczajny dostęp do informacji i kultury.
This project will provide citizens with extraordinary access to information and culture.
Komisja Europejska zapewni wsparcie techniczne i koordynacyjne.
The European Commission will provide technical and coordination support.
Ścieżka wielostronna zapewni ramy umożliwiające sprostanie wspólnym wyzwaniom.
The multilateral track will provide a framework in which common challenges can be addressed.
Bezpośrednie dostarczanie produktów zapewni bardziej urozmaiconą dietę.
Direct supply of products will ensure a varied diet.
Wodór jako paliwo zapewni nam bezpieczne ekologicznie źródło energii odnawialnej.
As a fuel, hydrogen will provide us with an environmentally safe renewable energy source.
NLB zapewni skuteczny, niezależny i obiektywny audyt wewnętrzny.
NLB will ensure an effective, independent and objective internal audit function.
Powołanie nowego przewodniczącego Rady Europejskiej zapewni kontynuację.
The new President of the European Council will ensure continuity.
Przyszły mechanizm zapewni stabilne i konsekwentne reagowanie w przypadku destabilizacji strefy euro.
The future mechanism will ensure a stable, consistent response to any situations where the euro area is destabilised.
Samo istnienie rozporządzenia zapewni zwiększoną trwałość zasad.
This Regulation will ensure a greater stability of rules over time.
W szczególności ta ostatnia zapewni terminową dystrybucję dokumentów.
In particular the latter shall ensure the punctual distribution of documents.
Rada zapewni opublikowanie takiej poprawki w Dzienniku Urzędowym.
The Council shall ensure that any such amendment is published in the Official Journal.
Unia zapewni komplementarność między polityką śródziemnomorską i innymi politykami.
The Union will ensure complementarity between its Mediterranean policy and other policies.
Kierownik projektu zapewni ustanowienie właściwych procedur gwarantujących skuteczne monitorowanie i ocenę działań.
The Project Manager will ensure that appropriate procedures are established for effective monitoring and evaluation of activities.
Doskonały design zapewni Państwu konfort pobytu.
Excellent design will ensure you comfort during your stay.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4269. Pasujących: 4269. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo