Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapotrzebowania na kapitał" na angielski

Wyszukaj zapotrzebowania na kapitał w: Definicja Synonimy
capital requirement
capital need
Większość zapotrzebowania na kapitał związane jest z pokryciem ryzyka politycznego.
The majority of this capital requirement arises from the cover of political risk.
Dokapitalizowanie było niezbędne w celu wyrównania znaczących strat poniesionych przez bank w 2008 r., a także w celu pokrycia wyższego zapotrzebowania na kapitał.
The recapitalisation was necessary in order to offset heavy losses in 2008 and to cover the higher capital requirement.
Zastrzyk kapitałowy w wysokości 1,85 mld EUR odpowiada części całkowitego zapotrzebowania na kapitał określonego w planie restrukturyzacji HRE.
The capital injection of EUR 1,85 billion is part of a total capital need set out in the restructuring plan for HRE.
Komisja nie uznaje takiego podejścia za zadowalające, ponieważ skutkuje zastosowaniem w sposób sztuczny do przychodów scentralizowanych w CDC zapotrzebowania na wynikający z przepisów kapitał w zależności od średniego zapotrzebowania na kapitał innych aktywów Crédit Mutuel, które są całkowicie niezależne od książeczek oszczędnościowych "Livret bleu".
The Commission does not consider such an approach to be satisfactory as it results in applying artificially to the resources centralised with the CDC a regulatory capital need dependent on the average capital need of Crédit Mutuel's other assets, which are completely independent of the Livret bleu.
Zmiany w dół miały miejsce w połowie i pod koniec okresu restrukturyzacji: w ten sposób w 2004 i 2005 r. spółka IFB zwolniła blisko 2,7 mln EUR wskutek spadku jej zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
The downward variations occurred in the middle and at the end of the restructuring period: thus, in 2004 and 2005, IFB freed up around EUR 2,7 million by lowering its working capital requirement.
w 2004 i 2005 r. spółka IFB zwolniła blisko 2,7 mln EUR wskutek spadku jej zapotrzebowania na kapitał obrotowy (sekcja B..3),
In 2004 and 2005, IFB freed up around EUR 2,7 million by lowering its working capital requirement (section B..3),
Uwolnienie aktywów było niezbędne ze względu na coraz większe korekty wartości dużych portfeli zawierających strukturyzowane papiery wartościowe, w związku z czym w drugim kwartale 2009 r. nie mogły zostać spełnione wymogi organów regulacyjnych dotyczące zapotrzebowania na kapitał własny.
The asset relief measure became necessary when the value adjustments for large portfolios of structured securities drove the capital requirement steeply upwards and the regulatory capital requirements could no longer be met in the second quarter of 2009.
Obliczenia zapotrzebowania na kapitał w 2004 r. uwzględniały bufor bezpieczeństwa w wysokości 2 %.
Hence, the calculations of capital requirements made in 2004 included a 2 % safety buffer.
Stąd zdaniem władz belgijskich uzasadnione jest posługiwanie się wewnętrznym modelem w celu oszacowania zapotrzebowania na kapitał na pokrycie ryzyka politycznego.
They take the view that it is therefore justified to use an internal model to estimate the capital requirement in relation to political risks.
Następnie zostaną one poddane konwersji na akcje zwykłe [37] w zależności od zapotrzebowania na kapitał regulacyjny grupy podlegającej uporządkowanej likwidacji.
They will then be converted into ordinary shares [37] depending on the regulatory capital needs of the Group subject to orderly resolution.
W celu ustalenia zapotrzebowania na kapitał odrębnie dla działalności w zakresie ryzyka zbywalnego i niezbywalnego ONDD opracował w 2011 r. metodę, którą uważa za najbardziej odpowiednią.
In 2011 the ONDD developed a methodology that it considers more appropriate for dividing the capital requirements between the marketable and the non-marketable insurance business.
Jak wcześniej wskazano, metoda zastosowana przez ONDD w 2004 r. dla oszacowania zapotrzebowania na kapitał SA Ducroire opierała się na kwocie zobowiązań netto pomnożonej przez określony wskaźnik procentowy (wskaźnik Cooka).
As previously indicated, the method used by the ONDD in 2004 to estimate the capital needs of Ducroire/Delcredere was based on the amount of net commitments multiplied by a certain percentage (Cooke ratio).
Jednakże bank będzie wówczas w dalszym ciągu spełniał wymogi organów regulacyjnych dotyczące zapotrzebowania na kapitał własny, ponieważ kwota kapitału podstawowego w żadnym momencie nie spadnie poniżej progu 7 %, a łączna wartość kapitału własnego będzie w każdym roku kształtowała się na poziomie co najmniej 10 %.
Nevertheless the bank would still meet the regulatory capital requirements, as the tier 1 rate would at no point fall below 7 % and the total equity capital ratio would be at least 10 % each year.
Francja odpowiedziała, że kwota pomocy publicznej i prywatnej, czyli 5930000 EUR pokryła, z jednej strony, koszty restrukturyzacji (3649494 EUR) a, z drugiej strony, część zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które przewyższało potrzeby związane z restrukturyzacją.
France replied that the amount of EUR 5930000 in public and private contributions covered, on the one hand, the costs of restructuring (EUR 3649494) and, on the other, part of the working capital requirements over and above the requirements related to restructuring.
potrzeby finansowania podczas restrukturyzacji (zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy i inwestycje w czasie restrukturyzacji, sekcja A.): koszty te składają się z niezbędnych inwestycji w okresie restrukturyzacji.
Capital requirements during restructuring (variations in working capital requirements and investments during restructuring, section A.): these costs consist of necessary investments during the restructuring period.
W ostatnim czasie znaczne inwestycje w strukturyzowane papiery wartościowe, które zostały częściowo zlikwidowane poprzez nieskonsolidowane do 2007 r. spółki specjalnego przeznaczenia, spowodowały poważne straty oraz znaczny wzrost zapotrzebowania na kapitał, mimo że standardy sprawozdawczości finansowej zostały złagodzone w związku z kryzysem finansowym.
More recently, large investments in structured securities, partly booked in special purpose vehicles that had not been consolidated before 2007, caused significant losses and resulted in surging capital requirements, despite the relaxation of accounting standards that was adopted as a response to the financial crisis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo