Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapytanie" na angielski

Wyszukaj zapytanie w: Definicja Synonimy
enquiry
inquiry
query
to ask
question request
prompt
responding
asking
requesting
queries
querying
enquiries
Zwykłe zapytanie o cenę nie jest uznawane za konsultację.
A simple price enquiry is not considered to be a consultation.
Zwykłe zapytanie od Wydziału Federalnego w Berlinie.
Just an enquiry from the Bundeskriminalamt in Berlin.
Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na nasze zapytanie.
The Ministry sent an answer to our inquiry.
Moje zapytanie udowodniło to słowa ofJesus...
My inquiry has proven that the words of Jesus...
Parametr "zapytanie" zawiera kombinację kryteriów wyszukiwania określoną w części A.
The Query parameter shall contain the combination of search criteria as specified in part A.
W oknie blokowania zakładki zapytania, zapytanie jest blokowane
In Blocking Query Tab Dialog, if checked then the Query is blocked
Ale składam to samo zapytanie każdego dnia.
But it's the same inquiry I make every day.
Każde zapytanie powoduje grzeczny orientalny wykręt.
Every inquiry gets a polite Oriental brush-off.
RU może w dowolnym czasie wysłać do IM zapytanie o jego pociągi.
The RU may send an enquiry to the IM about its trains at any time.
System centralny przekazuje następnie odpowiedź z tych systemów do systemu, który zainicjował zapytanie.
The hub shall subsequently transfer the reply of those repositories to the repository which initiated the query.
Jedynie trzech producentów odpowiedziało na zapytanie wstępne.
Only three producers replied to the initial enquiry.
Twoje zapytanie mogłoby mieć utworzony taki división.
Your inquiry might have created such a división.
Zniszcz każdy dokument to dotyczy jego zapytanie.
Destroy every document that regards his inquiry.
Bardziej zapytanie o wyjaśnienie, nie uważasz?
More a query for clarification, don't you think?
Zdjęcie dziewczyny, które mi dałeś... przerobiłem je i oznaczyłem jako zapytanie FBI sprzed pięciu tygodni.
The picture you gave me, the one of the girl... I had it aged up in the system and marked as an FBI inquiry five weeks ago.
Właściwy organ odpowiada na zapytanie, również pisemnie, jeżeli o to wnioskowano.
The competent authority will reply to this enquiry, if desired in writing.
Odpowiedź na twe zapytanie brzmi "tak".
The answer to your query is "yes."
Poinformować cię, że zapytanie dotyczące twojego ojca, złożyła niejaka Padma Lahari, podając się za dyrektora finansowego Nolcorpu.
To inform you that the inquiry about your father's contract came from a woman named Padma Lahari, claiming to be Nolcorp's C.F.O.
Dla tych celów odmowa wymagająca notyfikacji, zgodnie z krajowymi procedurami, może obejmować odmowę zezwolenia na rozpoczęcie rokowań lub odmowną odpowiedź na formalne zapytanie wstępne dotyczące określonego zamówienia.
For these purposes, a notifiable denial may, in accordance with national procedures, include denial of permission to start negotiations or a negative response to a formal initial enquiry about a specific order.
Po tej transakcji osobiście przekazałem panu komisarzowi zapytanie pisemne.
I personally submitted a written question to the Commissioner following this transaction.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 409. Pasujących: 409. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo