Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaraz przed" na angielski

Wyszukaj zaraz przed w: Definicja Synonimy
just before
right in front of
right before
just in front of
right ahead of
just ahead
Amerykanie odkryli to zaraz przed tobą.
The Americans discovered it just before you did.
Nasze dzieciaki grają zaraz przed naszym spotkaniem w Pucharach.
Our kids play against each other just before we meet in the Cup.
Zrobiłem to zaraz przed twoimi oczami.
I killed her right in front of your eyes.
Szedł po ulicy, zaraz przed nami.
It walked across the road, right in front of us.
Mieliśmy fatalną sprzeczkę zaraz przed tym.
We had such an awful fight right before.
Tylko końcówkę, zaraz przed wystrzałem.
Just the tail end, right before the gunshot.
Widocznie opuściłam więzienie zaraz przed pożarem.
Apparently I left the prison just before the fire.
Znajdź nowego adwokata zaraz przed procesem.
Get yourself a new attorney right before trial.
Założył wielką polisę zaraz przed pożarem.
! - He took out a policy just before the fire.
Straciliśmy połączenie internetowe, zaraz przed wkroczeniem ekipy.
We lost our Internet link right before the team moved in.
A ostatni wpis miał miejsce zaraz przed morderstwem.
And the last entry was just before the murder.
Wyruszyli zaraz przed spadnięciem śniegu i nic nie mają.
I mean, they left right before this hit, and they've got nothing.
Wtedy właśnie, zaraz przed północą, weźmie cię za rękę i zada ci pytanie.
Then, just before midnight, he will take you by the hand and ask you a question.
Dziewczyny zawsze mi to mówią... zaraz przed tym gdy odchodzą.
Girls always tell me that... right before they run away.
Wypłaca w soboty, ale kasa przychodzi w piątek wieczorem, zaraz przed zamknięciem.
Pays out on Saturdays, he gets the cash at the store Friday night right before closing.
Wraith pilotujący statki kamikaze, przenosili się do miasta zaraz przed uderzeniem.
The Wraith piloting the kamikaze ships beam into the city right before they hit.
Twój chłopak dał mi to zaraz przed wyjazdem.
A fellow gave it to me just before the boat sailed.
Przedstawię mojego nowego asystenta do końca tygodnia, zaraz przed wyjazdem na ferie wiosenne.
Announcing my new assistant by the end of the week, just before we head off for Spring Break.
Rozkazałaś mi się wynosić zaraz przed rozpoczęciem się pożaru.
You told me to get out right before the fire started.
Spaliłem je zaraz przed tym, gdy Harlend mnie dorwał.
I burned it just before Harlend got to me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 347. Pasujących: 347. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo