Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zasiłek dla bezrobotnych" na angielski

Wyszukaj zasiłek dla bezrobotnych w: Definicja Synonimy
unemployment benefit
unemployment allowance
dole
Ich obowiązki jako organy publiczne (zasiłek dla bezrobotnych, składki na ubezpieczenie społeczne) nie mogły być uwzględniane przy szacowaniu kosztów likwidacji.
Their obligations as public bodies (unemployment benefit, social insurance contributions) could not be taken into account when estimating the liquidation costs.
Państwa pochodzenia co roku zawiadamiają Szwajcarię o liczbie osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w pkt 1.2.
The States of origin shall each year notify Switzerland of the number of recipients of unemployment benefit as referred to in 1.2.
państwowy zasiłek dla bezrobotnych (ustawa z dnia 29 września 2005 r. o służbach rynku pracy i o wsparciu wejścia na rynek pracy)
State unemployment allowance (Labour Market Services and Support Act of 29 September 2005)
państwowy zasiłek dla bezrobotnych (ustawa z dnia 1 października 2000 r. o ochronie socjalnej osób bezrobotnych).
State unemployment allowance (Social Protection of the Unemployed Act of 1 October 2000).
Ben powiedział mi, że brzmię jak Bob Zasiłek dla bezrobotnych parodystów.
Ben told me I sounded like a Bob Dole impersonator.
Dlatego też, jeżeli dzięki ratyfikacji konwencji można będzie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych w sektorze rybołówstwa, zapewnić świadczenia z zabezpieczenia społecznego rybakom i świadczenia socjalne, takie jak opieka medyczna i zasiłek dla bezrobotnych, wówczas będę bardzo zadowolona i będę zachęcać do ratyfikacji.
Therefore, if ratification will achieve a significant decrease in fishing fatalities, ensure social security benefits for fishermen and social benefits, like medical care and the dole, then I welcome it and encourage its ratification.
Pracownicy otrzymują zasiłek dla bezrobotnych na podstawie art. 208 ust. 1 lit. a) powszechnej ustawy o zabezpieczeniu społecznym (dekret królewski z mocą ustawy 1/1994 z dnia 20 czerwca 1994 r. [11]).
The employees receive unemployment benefit on the basis of Article 208(1)(a) of the General Social Security Law (Legislative Royal Decree 1/1994 of 20 June 1994 [11]).
(i)w pkt. 5 wyrazy "świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i zasiłki dla bezrobotnych" zastępuje się wyrazami "zasiłek dla bezrobotnych";
in point 5 'sickness, maternity and unemployment benefits' shall be replaced by 'unemployment benefit';
Zasiłek dla bezrobotnych zostanie ustalony na podstawie płacy zasadniczej otrzymywanej przez pracownika w momencie rozwiązania stosunku pracy.
The unemployment allowance shall be fixed with reference to the basic salary reached by the staff member at the time of termination of service.
Zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany na rzecz byłego pracownika przez maksymalnie 24 miesiące licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy.
The unemployment allowance shall be paid to the former staff member for a maximum of 24 months from the date of termination of service.
Zasiłek dla bezrobotnych i dodatki rodzinne wypłaca się w euro ze specjalnego funduszu bezrobotnych.
The unemployment allowance and family allowances shall be paid from the Special Unemployment Fund in euro.
Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany na rzecz byłego pracownika pozostającego bez pracy będzie podlegać przepisom rozporządzenia (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającego warunki i procedurę opodatkowania świadczeń Wspólnot Europejskich.
The unemployment allowance paid to a former staff member who is unemployed shall be subject to Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 260/68 laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the European Communities.
f) zasiłek dla bezrobotnych;
Okres, w którym byłemu członkowi personelu kontraktowego przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, nie może przekraczać 36 miesięcy od dnia zakończenia służby i w żadnym wypadku nie jest dłuższy niż jedna trzecia okresu pełnienia służby.
The period during which the unemployment allowance is payable to a former member of the contract staff may not be more than 36 months from the date of termination of service and shall in no case exceed the equivalent of one third of the actual length of service completed.
Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany kobietom w 2007 roku był o 21,1% niższy niż zasiłek wypłacany mężczyznom.
The unemployment benefit paid to women in 2007 was 21.1% less than that paid to men.
Kończy mi się zasiłek dla bezrobotnych.
My unemployment cheques are running out.
Przynajmniej będę mógł gromadzić zasiłek dla bezrobotnych.
At least I can collect unemployment.
Jeżeli przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych w ramach systemu krajowego, jest zobowiązany zgłosić to agencji.
Where he is entitled to unemployment benefits under a national scheme, he shall be obliged to declare this to the Agency.
Dodaj 40 funtów i zasiłek dla bezrobotnych.
Another 40 pounds and delinquent child support.
Kończy mi się zasiłek dla bezrobotnych.
What are you up to? - l don't know.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 46. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo