Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zastanowienie się nad" na angielski

Wyszukaj zastanowienie się nad w: Definicja Synonimy
reflect on
give consideration to
Pragnę ponownie zwrócić się do bieżącej prezydencji o zastanowienie się nad jedną szczególną kwestią, a mianowicie dwoma miejscami pracy Parlamentu Europejskiego.
Once again, I would like to ask the Presidency-in-Office to reflect on one particular issue, and that is the two meeting places of the European Parliament.
Człowiek ma tu sporo czasu na myślenie, zastanowienie się nad życiem, żal za grzechy...
You know, there's... so much time here to think... reflect on life... regrets... on sin.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wyzwania demograficznego, lecz za odrzuceniem ustępu zawierającego apel do państw członkowskich "o zastanowienie się nad regulowaną imigracją siły roboczej (imigracja z państw trzecich do UE)".
I have voted in favour of the report on the demographic challenge, but against the paragraph which calls on the Member States 'to give consideration to regulated labour migration (immigration from third countries into the EU)'.
zwraca się do państw członkowskich o zastanowienie się nad regulowaną imigracją siły roboczej (imigracja z państw trzecich do UE);
Calls on the Member States to give consideration to regulated labour migration (immigration from third countries into the EU);
Komisja uznała, że koniec pierwszego dziesięciolecia kluczowej inicjatywy politycznej oraz zakończenie pełnego cyklu gospodarczego to dobry moment na podsumowanie i zastanowienie się nad wyzwaniami, przed jakimi stanie unia gospodarcza i walutowa w nadchodzących latach.
The Commission felt that the end of the first decade of a major political initiative and the end of a complete economic cycle was a good time to take stock and reflect on the challenges that Economic and Monetary Union will face in the coming years.
To wspaniała wiadomość i dałabym nam jeszcze trochę czasu na zastanowienie się nad sposobami radzenia sobie z tymi konfliktami w przyszłości oraz nad sposobami wykorzystania delikatnie zreformowanej wspólnej polityki rolnej w celu wsparcia biednych krajów i w celu uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji.
That is excellent, and I would give it a little bit of time to reflect on how we can address those conflicts in the future and how we can use a slightly reformed common agricultural policy to help those poor countries and to avoid a similar situation.
Zdecydowanie sugeruję odrzucenie F.O.B., gruntowne zbadanie B.O.B., zastanowienie się nad nowymi działami i hasłami.
I also strongly suggest we take apart our F.O.B., overhaul the B.O.B... think about new heads, decks and slugs.
Naszym zdaniem konieczne jest zastanowienie się nad możliwością ostrzegania konsumentów przed potencjalnymi reakcjami alergicznymi.
We believe it is necessary to examine the possibility of warning consumers of such potential allergic reactions.
Bardzo istotne jest też zastanowienie się nad sytuacją na Cyprze.
It is also very important to consider the situation in Cyprus.
Zdarzenie to pokazało, że konieczne jest zastanowienie się nad warunkami bezpieczeństwa europejskich elektrowni jądrowych.
This event has shown that it is crucial to think about safety conditions at European nuclear plants.
Dziękuję państwu za zastanowienie się nad tymi słowami.
Thank you for devoting some thought to these statements.
Może nie jest jeszcze za późno na zastanowienie się nad stworzeniem elektronicznej tożsamości europejskiej.
Maybe it is not too late to think about setting up a European electronic identity.
Niezwykle istotne znaczenie ma rozważne zastanowienie się nad rozwojem przyszłej polityki energetycznej.
Careful thought on the development of future energy policies is essential.
Nie, myślę, że warto poświęcić minutę na zastanowienie się nad konsekwencjami.
No, what I think we should do is take a minute to consider the ramifications of all this.
Myślę jedynie o twoim bezpieczeństwie... I chciałbym cię prosić o... ponowne zastanowienie się nad tym.
I am only thinking of your safety when I ask you to reconsider.
Sprawozdawczyni prosi o głębsze zastanowienie się nad przyszłością szkolenia nauczycieli, z uwzględnieniem nowych wymagań dla nowych miejsc pracy.
The Rapporteur asks for some reflexion concerning the future of teacher training, taking into account the new requirements of the new job environment.
Radę poproszono o szybkie sprawdzenie wniosków zawartych w komunikacie i przede wszystkim o zastanowienie się nad sposobem wzmocnienia wsparcia Unii na rzecz jej partnerów.
The Council was invited rapidly to examine the proposals contained in the communication and, in particular, to consider how the Union's support for its partners could be enhanced.
Uważam, że takie zachowanie jest szkodliwe dla godności tego Parlamentu i chciałabym prosić państwa o zastanowienie się nad tą kwestią i znalezienie sposobu na utrzymanie porządku w kuluarach.
Mr President, I find such behaviour detrimental to the dignity of this Parliament and I would ask that you think twice about this and look into how we can keep the corridors clear.
Pragnę również przypomnieć, że Parlament Europejski wzywał Radę i EBC do wspólnego zastanowienie się nad sposobami poprawy nadzoru nad systemem SWIFT.
I would like to reiterate the European Parliament call on the Council and the ECB to reflect together on the way to improve the system of supervision of SWIFT.
Od naszego pierwszego spotkania 3 miesiące temu mieliście czas na zastanowienie się nad konsekwencjami waszej decyzji.
Since our first meeting three months ago, you've had time to consider the consequences of your act.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo