Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zastosowanie w praktyce" na angielski

Wyszukaj zastosowanie w praktyce w: Definicja Synonimy
practical application
put into practice
apply in practice
Practical implementation
applied in practice
Pozostałe sugestie i propozycje są zbyt chaotyczne i wobec tego ich zastosowanie w praktyce nie przyniesie pomyślnych rezultatów.
Other suggestions and proposals are too muddled and as such their practical application will not be successful.
Musi mieć także zastosowanie w praktyce.
It has to have a practical application
Zapewniły one w szczególności ramy, które pozwoliły na zastosowanie w praktyce art. 194 traktatu.
In particular they have provided the framework within which Article 194 of the Treaty has been put into practice.
Ponadto bezwzględnie konieczne jest zastosowanie w praktyce demokratycznej zasady, zgodnie z którą "za taką samą pracę należy się taka sama płaca", co w branży artystycznej i w wielu innych branżach wciąż nie ma miejsca.
There is also an absolute need to put into practice the democratic notion that 'equal work must be matched by equal pay', which, in the arts as in many other sectors, is still not the case.
W tym celu konieczne jest zbliżenie rynków regulacyjnych, co umożliwi zastosowanie w praktyce zasady wzajemnego uznawania i lepszego nadzoru ze strony władz po obu stronach Atlantyku.
In order to do this, it is necessary to bring closer the regulatory markets that make it possible to apply in practice the principle of mutual recognition and better supervision by the authorities on both sides of the Atlantic.
zastosowanie w praktyce wspólnotowej procedury tranzytowej, obowiązkowej w przypadku przewozu towarów niewspólnotowych drogą morską, jest niemożliwe ze względu na wspomniane cechy;
Whereas the Community transit procedure, which is obligatory for carriage by sea of non-Community goods, is almost impossible to apply in practice because of those features;
Daje to możliwość zaangażowania wszystkich uczestników rynku, na podstawie jasno zdefiniowanych procedur, w proces projektowania kodeksów sieci i proponowania w nich zmian, jeżeli ich zastosowanie w praktyce pokazuje, że jest to konieczne.
This offers all market participants the opportunity to get involved, on the basis of clearly defined procedures, in drawing up the network codes and proposing changes to them if their practical application shows that this is necessary.
Chociaż zasada lex loci delicti commissi jest podstawowym rozwiązaniem stosowanym dla zobowiązań pozaumownych prawie we wszystkich państwach członkowskich, jej zastosowanie w praktyce, w przypadku gdy elementy stanu faktycznego sprawy powiązane są z wieloma państwami, jest różne.
The principle of the lex loci delicti commissi is the basic solution for non-contractual obligations in virtually all the Member States, but the practical application of the principle where the component factors of the case are spread over several countries varies.
Jak pokazało zastosowanie w praktyce innych szlachetnych i ambitnych celów oraz deklaracji, także tutaj w Parlamencie Europejskim, nic nie można osiągnąć, wyznaczając jedynie kwoty procentowe i nie biorąc pod uwagę geograficznych, gospodarczych i innych warunków charakterystycznych dla poszczególnych państw lub regionów.
As the practical application of other worthy and ambitious goals and declarations has demonstrated, including here in the European Parliament, we achieve nothing by simply setting percentage quotas without taking into account the geographical, economic and other conditions that are typical of individual countries or regions.
Komisja nie może jednak poprzeć poprawki do art. 18 ust. 2., ponieważ uniemożliwiłoby to niemal zupełnie zastosowanie w praktyce środka dotyczącego wycofania z eksploatacji.
However, the Commission cannot support the amendment to Article 18(2) as this would make the partial decommissioning measure virtually impossible to apply in practice.
Potrzebna jest raczej kompleksowa koncepcja uwzględniająca istniejące środki, która może znaleźć zastosowanie w praktyce.
What is required is a comprehensive concept, taking account of existing measures, which can be implemented in practice.
Ustalenie i zastosowanie w praktyce priorytetów budżetowych, z zachowaniem ścisłej współpracy z MFW.
Define and apply the macroeconomic and budget priorities in close cooperation with the IMF.
Zgadzam się, że w odniesieniu do prawodawstwa mającego zastosowanie w praktyce można zrobić jeszcze więcej, aby wyraźnie określić obowiązki rolników.
I totally agree that with regard to legislation such as it is applied in practice, more could be done to clarify what farmers need to do.
Pozwoli nam ono na zastosowanie w praktyce poza granicami naszego państwa czegoś, co stanowi w Niemczech treści demokracji.
This will allow us to put something into practice externally which internally represents the decisive content of democracy.
Technologia wykorzystywana w badaniach nad przetwarzaniem zawsze powinna odpowiadać tak blisko, jak to możliwe, faktycznym warunkom, które mają na ogół zastosowanie w praktyce.
The technology to be used in processing studies should always correspond as closely as possible to the actual conditions that are normally used in practice.
zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz lokalnych o promowanie projektów badawczych, których rezultaty mają zastosowanie w praktyce, przez co przyczyniają się do rozwoju regionów;
Calls on the Commission, Member States and local authorities to promote research projects whose findings have practical applications, thus contributing to regional development;
wzywa Komisję, aby sporządziła dostępne i zgodne listy projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie mobilności w mieście w ramach różnych programów UE, wskazując przykłady, które znalazły zastosowanie w praktyce;
Calls on the Commission to set up accessible and compatible lists of research and development projects on urban mobility under the different EU framework programmes, indicating examples applied in practice;
Wpowadzenie na rynek i zastosowanie w praktyce | Całkowita kwota roczna pomocy | 2,5 mln EUR |
Introduction to market and practical use | Annual overall amount | EUR 2,5 million |
należy zapewnić kontynuację takich przepisów umownych, a ich prawidłowe zastosowanie w praktyce należy w miarę możliwości promować.
whereas the continuation of such contractual agreements should be ensured and their smooth application in practice should be promoted wherever possible;
Nie później niż do dnia 30 grudnia 1993 r. Komisja, w porozumieniu z Komitetem, określonym w art. 19, sprawdzi zastosowanie w praktyce procedur przewidzianych w niniejszej dyrektywie oraz w miarę potrzeby, przedłoży propozycje odpowiednich zmian.
At the latest by 31 December 1993, the Commission, in consultation with the committee referred to in Article 19, shall re-examine the practicability of the procedures laid down by this Directive and, where necessary, submit proposals for appropriate amendments.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo