Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zastrzyku kapitałowego" na angielski

Wyszukaj zastrzyku kapitałowego w: Definicja Synonimy
capital injection
capital contribution
injection of capital
equity injection
Kwota wspomnianego zastrzyku kapitałowego przydzielonego AS Sporveisbussene wynosiła 111760000 NOK.
The amount of this capital injection allocated to AS Sporveisbussene was NOK 111760000.
Zdaniem doradcy, odbudowa spółki wymagałaby zastrzyku kapitałowego rzędu 300 mln DKK.
In the opinion of the adviser, a reconstruction of the company would require a capital injection in the range of DKK 300 million.
Zwiększenie zastrzyku kapitałowego odpowiadające zwolnieniu z podatku nie przełożyło się jednak na względny wzrost wynagrodzenia państwa.
However, the increase in the capital contribution by the amount of the tax exemption did not have the effect of increasing the state's remuneration in relative terms.
Według władz francuskich w porównywalnych okolicznościach rozważny inwestor prywatny dokonałby takiego zastrzyku kapitałowego.
According to the French authorities, in comparable circumstances, a private investor in a market economy would have made such a capital contribution.
W 1995 r. organ ten stwierdził, że większość problemów finansowych TV2 można przypisać faktowi, że stacja ta została utworzona bez zastrzyku kapitałowego [79].
It concluded in 1995 that a substantial proportion of TV2's financial problems could be attributed to the station having been established without an injection of capital [79].
Od daty podjęcia decyzji o wypłacie pierwszego zastrzyku kapitałowego do dnia sprzedaży spółki Combus upłynęło niewiele ponad 18 miesięcy.
Little more than 18 months passed between the date of the decision to pay the first injection of capital and the sale of Combus.
Ponadto Urząd bada, czy pozycja finansowa dotychczasowych akcjonariuszy została całkowicie lub częściowo osłabiona w wyniku zastrzyku kapitałowego.
In addition, the Authority examines whether the financial position of existing shareholders has been totally or partially diluted as a result of the capital injection.
Wartość zadłużenia wobec instytucji kredytowych przejętego przez BIC przed dokonaniem zastrzyku kapitałowego przez państwo.
Value of debts to credit institutions taken over by BIC before the capital injection by the State.
Na podstawie wyników testów warunków skrajnych banki potrzebujące zastrzyku kapitałowego zostaną podzielone na trzy grupy.
On the basis of the stress test results, banks in need of capital injection will be divided in three different groups.
Banki zażądały jednak dodatkowego zastrzyku kapitałowego dla spółki ze strony udziałowców.
The banks, however, asked for an additional capital injection by the shareholders.
Władze norweskie złożyły wyjaśnienia dotyczące powodów przedmiotowego zastrzyku kapitałowego, który odnosi się do zobowiązań emerytalnych AS Sporveisbussene.
The Norwegian authorities have submitted explanations regarding the rationale for this capital injection, which relates to the pension liabilities of AS Sporveisbussene.
Zobowiązania te już jednak istniały w czasie dokonania zastrzyku kapitałowego w celu pokrycia deficytu w funduszach emerytalnych.
However, these liabilities were already present at the time of the capital injection, which was paid to make up for the shortfall in the pension funds.
Decyzja FME nie wskazuje na jakąkolwiek interwencję rządu w formie zastrzyku kapitałowego, zobowiązań lub udzielonych deklaracji.
The FME decision does not indicate any government intervention in the form of capital injection, commitments or declarations provided.
We wrześniu 2014 r. spółka Tercas dokapitalizowała swoją spółkę zależną Caripe za pomocą zastrzyku kapitałowego w wysokości 75 mln EUR.
In September 2014, Tercas recapitalised its subsidiary Caripe by means of a capital injection of EUR 75 million.
Niemniej niektóre mniej istotne środki restrukturyzacyjne oraz część zgłoszonego zastrzyku kapitałowego powinny zostać zrealizowane w latach 2014 i 2015.
However, some minor restructuring measures as well part of the notified capital injection should be carried out in 2014 and 2015.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie zastrzyku kapitałowego w kwocie 300 mln DKK.
Bill of 21 May 1999 regarding the capital injection of DKK 300 million.
Wbrew opinii Słowenii fakt, że środki finansowe wykorzystane na potrzeby zastrzyku kapitałowego pochodzą z kredytu, nie zmienia tego wniosku, jak wyjaśniono w motywie (104).
Contrary to Slovenia's view, the fact that the funds used for the capital injection stem from a loan does not change this conclusion, as explained in recital (104).
Spółka Triglav Naložbe również dokonała przeglądu prognoz spółki Elan i na tej podstawie wyraziła zgodę na dokonanie zastrzyku kapitałowego.
Triglav Naložbe also reviewed Elan's forecasts and agreed to the capital injection on this basis.
W następstwie zastrzyku kapitałowego spółka Elan udzieliła pożyczek udziałowca na rzecz spółek Elan Winter sport i Elan Marine.
Following the capital injection, Elan provided shareholder loans to Elan Winter sport and Elan Marine.
Z tego zastrzyku kapitałowego kwota 1,4 mld EUR miała na celu spełnienie wymogów dotyczących kapitału regulacyjnego oraz uzyskanie zabezpieczenia przed ryzykiem.
EUR 1,4 billion of this capital injection was injected in order to comply with regulatory capital requirements and to have a risk buffer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 164. Pasujących: 164. Czas odpowiedzi: 208 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo