Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zatrzyma się na" na angielski

Wyszukaj zatrzyma się na w: Definicja Synonimy
stop at
stop for
stops at
Siła wybuchu nie zatrzyma się na pięciu kilometrach.
The blast radius doesn't stop at three miles.
Ale po uderzeniu w wodę, prędkość kuli zacznie spadać, aż zatrzyma się na głębokości około 2,5 metrów.
But after hitting the water, the bullet's velocity would slow and stop at a depth of eight feet.
Cholera nie zatrzyma się na widok munduru.
Cholera doesn't stop for soldiers.
A co jeśli statek nie zatrzyma się na inspekcję i nie zechce być odholowany?
What if the ship doesn't stop for inspection or want to be towed?
Można zapisać numer 32 po prawej stronie origami DNA a po dodaniu płytek odliczających zacznie się odliczanie, liczba 32 zostanie odczytana i proces zatrzyma się na 32.
You can encode the number 32 in the right-hand side of a DNA origami, and when you add those tiles that count, they will start to count - they will read that 32 and they'll stop at 32.
Zwyczajna osoba przekraczając prędkość spanikuje i natychmiast zatrzyma się na poboczu.
Your normal speeder will panic and immediately pull over to the side.
Może ten Wentz zatrzyma się na stacji.
So maybe this Wentz guy stops in for gas.
Facet, który nas dziś namierzył zatrzyma się na granicy.
The guy who caught up with us today stops at the border.
Niech młody pan zatrzyma się na moment.
Mister, stay for a while.
Bo mój sen na jawie zatrzyma się na 4 godziny lotu w podróż poślubną.
'Cause my dream in life is to be detained for four hours on our honeymoon flight.
Jeśli przepadnie, cały postęp zatrzyma się na wiele lat.
Should it get lost all progress would be held up for many years.
Jego serce zatrzyma się na zawsze.
This would stop his heart forever.
Powiedziała, że zatrzyma się na kilka dni.
She said she was crashing for a couple of days.
Ktokolwiek kryje Clark, nie zatrzyma się na tobie.
Whoever's giving this judge cover, they won't stop at you.
Mają też nadzieję, że kierowca zrozumie i zatrzyma się na czas.
[Mulcahy] They also hope the driver will understand and stop in time.
To nie zatrzyma się na naszym pastorze.
It won't stop with our minister.
Jeśli Keith planuje lecieć dalej, zatrzyma się na tankowanie.
So if Keith is planning to go any further, he'll have to stop to refuel.
Brat Abdal Malik zatrzyma się na kilka dni w Los Angeles.
Brother abdal malik is going to be in los Angeles for a few days.
Mam nadzieję, że zatrzyma się na najbliższym słupie.
I hope he hits the nearest pole.
Może jeśli pozbędziemy się okręgu... tym razem historia zatrzyma się na zawsze.
Maybe if we get off the wheel this time... it'll stop for good.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 47. Pasujących: 47. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo