Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaufanie" na angielski

Wyszukaj zaufanie w: Definicja Synonimy
trust
confidence
faith
trusting trusted credit
confident
credibility
trustworthy
reliance

Sugestie

Próbować zyskać zaufanie, budować relacje.
Try to build up trust, build a relationship.
Kapitan stara się zdobyć zaufanie Degry.
The Captain is trying to gain Degra's trust.
Z takim przekonaniem przychodzi zaufanie innych.
You know, with that belief comes the confidence of others.
Bo stracili zaufanie do specjalnego negocjatora ONZ Claude'a Denizeta.
Because of a loss of confidence in the UN Special Negotiator, Claude Denizet.
Ale masz okazję zdobyć zaufanie tych dzieciaków.
But you get one chance to earn these kids' trust.
Zdradzając nasza zaufanie i czyniąc laboratorium współwinnym morderstwa.
Betraying our trust And making this lab an accessory to murder.
Zawsze wierzyłem, że zaufanie jest najważniejszą rzeczą w związku.
I've always believed that trust is the single most important thing in a relationship.
Mam do ciebie pełne zaufanie Szefie.
I have every confidence in you, Chief.
Myślałem, że to zbuduje zaufanie...
I thought it was supposed to build confidence.
Cóż, nadal muszę moim ochroniarzem zaufanie.
Well, I will still need my trust bodyguard.
Wymyśl jakąś historyjkę, ale zdobądź jej zaufanie.
Well, make up whatever story you want, but you have to gain her trust.
Właśnie dlatego ludzie tracą zaufanie do Agencji, Marty.
This is exactly why people are losing confidence in the Agency, Marty.
Tak jak mówiłeś ciężko zdobyć czyjeś zaufanie.
Like you said, trust is very hard to come by.
Ustąpienie z Wietnamu osłabiłoby to zaufanie.
To yield to force in Vietnam would weaken that confidence.
Ale... sekretem udanego związku jest zaufanie.
But... the secret to any relationship is trust.
Żeby zyskać jego zaufanie i żeby zaaranżować transakcję.
So I could gain his trust, to make the deal happen.
Policjant musi wzbudzać szacunek i zaufanie.
A police officer must generate respect and confidence.
Amerykanie pokładają we mnie swoje zaufanie.
The American people put their trust in me.
Musiałem zareagować, albo straciłbym zaufanie moich agentów.
I had to respond, or I'd lose our people's trust.
Francja odzyskała chwałę i zaufanie aliantów.
France has regained glory and the Allies' trust.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4035. Pasujących: 4035. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo