Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zawiesić" na angielski

Wyszukaj zawiesić w: Definicja Synonimy
suspend
hang
hang up
Disperse
suspended
suspending
suspension

Sugestie

Będę musiał zawiesić cię bez wynagrodzenia na dwa dni.
I'm going to have to suspend you without pay for two days.
Musiałem zawiesić Hanka na czas śledztwa.
I had to suspend Hank pending the investigation.
Muszę zawiesić to okno przed zmierzchem.
I have to hang this window before nightfall.
Zaleciłbym zawiesić jego licencję posiadania broni.
I would recommend you suspend his license to carry firearms.
Musimy zawiesić wszelkie operacje do czasu powstrzymania jej.
We need to suspend all operations until we can contain this.
Możesz zawiesić dochodzenie Duncana, aby to wszystko powstrzymać.
You can suspend Duncan's inquiry, make it all stop.
Irańskie władze sądownicze postanowiły zawiesić stosowanie kamieniowania jako metody egzekucji.
The Iranian judiciary had decided to suspend the use of stoning as a means of execution.
Państwa Członkowskie mogą zawiesić stosowanie krajowego dokumentu administracyjnego.
Member States may suspend the application of the national administrative document.
Przewodniczący może zawiesić posiedzenie w każdym momencie.
The President can suspend the sitting at any time.
Nie możesz! Musiałby ich zawiesić.
You can't do that - he'll have to suspend them.
Może ona także zawiesić wydawanie świadectw.
It may also suspend the issue of certificates.
Może ona także zawiesić wydawanie zaświadczeń.
It may also suspend the issue of certificates.
Władze weterynaryjne Kanady musiały zatem zawiesić zaświadczenia wydane po wybuchu epidemii.
The veterinary authorities of Canada had therefore to suspend all certification following that outbreak.
Nie możesz zawiesić kogoś w pracy.
You can't suspend someone from work.
Muszę cię zawiesić bez zapłaty, podczas gdy nasi prawnicy będą to rozpracowywać.
I have to suspend you without pay while our lawyers try to work this out.
Dlatego dyrektor szkoły nakazał mi, aby chwilowo zawiesić to przedstawienie, do czasu rozmowy.
The superintendent of schools has ordered me... to temporarily suspend this production, pending that hearing.
Możecie pomalować ściany, albo mogę was zawiesić i wpisać ten mały incydent do waszych akt.
You can repaint the walls, or... I can suspend you and report this little incident on your permanent record.
Przez was musiałem zawiesić dwójkę swoich najlepszych agentów!
Because of you, I had to suspend two of my best agents!
Zdecydowaliśmy się chwilowo zawiesić ten serwis w oczekiwaniu na wyrok.
We have decided to temporarily suspend this service in anticipation of the verdict.
Mógłbym cie zawiesić... ale tego nie zrobię.
Now, I could suspend you, but I won't do that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 997. Pasujących: 997. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo