Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zawieszenie broni" na angielski

Wyszukaj zawieszenie broni w: Definicja Synonimy
Utrzymamy zawieszenie broni tak długo, jak tylko zdołamy.
We will maintain ceasefire as long as we can.
Sześciomiesięczne zawieszenie broni, które wygasło 19 grudnia, było dalekie od doskonałości.
The six-month ceasefire, which expired on 19 December, was far from perfect.
Ogłosić remis i wynegocjować zawieszenie broni.
By calling it a draw and negotiating a cease-fire.
Najważniejsze jest natychmiastowe i trwałe zawieszenie broni.
Most importantly, an immediate and permanent cease-fire.
Właśnie przyjechałem, i trwało świąteczne zawieszenie broni.
I had just arrived, and we had that wonderful Christmas truce.
Jesteś tu, bo obaj zgodziliście się na zawieszenie broni.
You're here because you both agreed to this truce.
Uważam, że pomocne mogą okazać się misje międzynarodowe monitorujące zawieszenie broni i pełniące funkcję łącznika między dwoma stronami.
We believe that the deployment of international missions to monitor implementation of the ceasefire and to act as a liaison between the two sides could be helpful.
Aby zmniejszyć ogrom ludzkiego cierpienia, konieczne jest natychmiastowe obustronne zawieszenie broni.
There must be an immediate ceasefire on both sides to relieve the enormous human suffering.
Przejściowe zawieszenie broni z natury wiąże się z powrotem wojny, czego nikt nie chce.
A temporary ceasefire by its very nature implies a return to war later on, which nobody wants.
Uważam, że samo zawieszenie broni nie wystarczy.
I believe that a ceasefire alone will not be enough.
Należy przyjąć gwarancje zapewniające długotrwałe zawieszenie broni i umożliwiające otwarcie korytarza z pomocą humanitarną.
It is necessary to adopt safeguards ensuring the long-term ceasefire and to allow a humanitarian corridor to be opened.
W tym celu potrzebne jest natychmiastowe zawieszenie broni.
What is needed is an immediate ceasefire.
Niestety, panie przewodniczący, to zawieszenie broni jest niesłychanie delikatne i napięcie znów zaczyna narastać.
Unfortunately, Mr President, the cease-fire is extremely fragile and tension is again mounting.
Mówi się, że noworoczne zawieszenie broni zostanie złamane.
Rumor has it that the Tet ceasefire will be cancelled.
Panie, ich dowódca prosi o zawieszenie broni.
My lord, the enemy commander wishes a truce.
Cóż znaczy zawieszenie broni dla mordercy?
What would a flag of truce mean to a cold-blooded murderer?
Jakieś wieści od Amerykanów na nasz wniosek o zawieszenie broni?
Any news from the Americans on our ceasefire proposal?
Uważamy, że nadszedł czas na europejską inicjatywę polityczną w połączeniu z naszymi innymi partnerami, aby wprowadzić zawieszenie broni i przeprowadzić negocjacje, które położą kres reżimowi Kaddafiego i zainicjują przejście do demokracji inkluzywnej.
We believe the time has come for a European political initiative, in conjunction with our other partners, to bring about a ceasefire and to hold negotiations that will put an end to the Gaddafi regime and begin a transition to an inclusive democracy.
Chciałbym tylko zadać następujące pytanie: wczoraj albo dziś Organizacja Narodów Zjednoczonych wystosowała apel o zawieszenie broni, aby można było zadośćuczynić potrzebom humanitarnym.
I would just like to ask the following question: either yesterday or today the United Nations requested a ceasefire so that humanitarian needs could be tended to.
Niemniej jednak tylko całkowite i natychmiastowe zawieszenie broni umożliwi dostawę i dystrybucję większej ilości pomocy humanitarnej, której Gaza rozpaczliwie potrzebuje, jak również wznowienie podstawowych usług.
However, only a full and immediate ceasefire would allow the delivery and distribution of the large quantities of humanitarian aid that Gaza so desperately needs and for the resumption of basic services.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 206. Pasujących: 206. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo