Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbadać" na angielski

Zobacz także: należy zbadać
Wyszukaj zbadać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Nie pozwolę panu zbadać ciała bez odznaki upoważniającej NSA.
Sir, I can't let you examine a body without an authorized NSA badge.
Chcę cię zbadać, gdy wrócimy do laboratorium.
(Walter) I want to examine you as soon as we get back to the lab.
Jedziesz do Luksemburga, by zbadać.
What? - You go to Luxembourg to investigate.
Przybyłem tutaj z kontynentu, aby zbadać sprawę zniknięcia młodej dziewczynki.
I have come here from the mainland... to investigate the disappearance of a young girl.
Rząd USA chciałby zbadać tę propozycję, generale.
The U.S. government would like to explore this offer, General.
Ale Komisja powinna zbadać możliwości wykorzystania dodatkowych środków.
But the Commission should explore for opportunities to deploy additional resources.
Słuchajcie, później wrócimy żeby to zbadać.
Well, everybody we'll return to investigate this later.
Możemy to zbadać... i uzyskać pewność.
Well, that's something we can examine... and be absolutely certain about.
Ciało możemy rozłożyć na molekuły i zbadać.
Paula, we can break a body down into molecules and examine it.
Narn wysyła wojskowy statek aby zbadać świat zwany Z'ha'dum.
The Narns have sent a military ship to investigate the world called Z'ha'dum.
Chciałeś zbadać kogoś w początkowym stadium infekcji.
You wanted to examine someone in the early stages of the infection.
Byłbym bardzo szczęśliwy mogąc zbadać więźnia.
I'd be very happy to examine the prisoner.
Bo zamierzam dokładnie zbadać tą sprawę.
Because I intend to fully investigate this matter.
Pani Bannerman, naprawdę powinienem panią zbadać.
Mrs. Bannerman, I really think you should let me examine you.
Komisja musi zbadać kontynuację wszystkich dotychczasowych środków na ratowanie jako pomoc restrukturyzacyjną.
The Commission has to examine the continuation of all the current rescue measures as restructuring aid.
Tyle wysiłku, by zbadać kilka kamieni.
It's a lot of effort just to investigate some rubble.
Musimy zbadać bullet zobaczyć czy to policji lub powstańców.
We must examine the bullet to see whether it was police or insurgents.
Zostałem wysłany by zbadać plotkę o nocnych wędrowcach.
I was sent to investigate rumours of the night travellers.
Pomyślałam, że warto to zbadać.
It got me to thinking it would be worthwhile investigating.
Możliwe, ale musi pana zbadać neurolog.
Could be, but I think we need to get you to a neurologist.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3548. Pasujących: 3548. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo