Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbiornik paliwa" na angielski

Wyszukaj zbiornik paliwa w: Definicja Synonimy
fuel tank
gas tank
tank of gas
petrol tank
fuel container
Jeżeli pojazd jest napędzany własnym silnikiem, zbiornik paliwa jest wypełniony w co najmniej 90 %.
If the vehicle is driven by its own engine, the fuel tank shall be at least 90 per cent full.
Jeremy w tym czasie miał zainstalować dodatkowy zbiornik paliwa.
Jeremy, meanwhile, had to install a long-range fuel tank.
Bravo 3, wysadź zbiornik paliwa na twojej pierwszej.
Bravo 3, that gas tank on your 1 o'clock - light it up.
Tam jest łoś napełniający mój zbiornik paliwa.
There's a moose filling my gas tank.
Poświęcę twoje życie za ten zbiornik paliwa.
I'll spare your lives for that tank of gas.
Pełny zbiornik paliwa, spory zapas amunicji.
Full tank of gas, plenty of ammo...
Ale jedna z kul trafiła w zbiornik paliwa.
But one of the slugs hit the gas tank.
Spalenie ciała jest znacznie większe, niż spodziewałabym się po zwykłym pożarze samochodu, nawet jeśli pękł zbiornik paliwa który był całkowicie pełny podczas zderzenia.
Burn damage in the body is more intense than I'd expect from a car fire, even if the fuel tank ruptured and was absolutely full at the time of impact.
W takim przypadku osoba napełniająca zbiornik paliwa lub przeprowadzająca konserwację lub naprawę silnika i jego części, a także zainteresowane władze muszą mieć łatwy dostęp do uwag wyjaśniających zawierających wyżej wymienione informacje.
In this event, explanatory notes containing all the above information must be easily accessible to any person filling the fuel tank or performing maintenance or repair on the engine and its accessories, as well as to the authorities concerned.
Właściciele i8 też osiągają podobne wartości i ma on jedynie mały, 26,5-litrowy zbiornik paliwa, co oznacza, że ciągle musisz się zatrzymywać by zatankować.
And other i8 owners are reporting the same sort of thing and it only has a tiny little fuel tank, seven gallons, which means you're going to be stopping for fuel all the time.
Wymóg ten będzie uznany za spełniony w przypadku, gdy zbiornik paliwa i system wydechowy urządzenia odpowiadają wymaganiom, jakie określa ppkt 3.1.1.1 oraz 3.1.1.2.
This requirement shall be considered as fulfilled if the fuel tank and the exhaust system of the appliance conform to the provisions set out in the points 3.1.1.1 and 3.1.1.2.
Jest także możliwe napełnienie zbiornika paliwa dostatecznie zmrożoną cieczą pod warunkiem, że zbiornik paliwa jest utrzymywany w temperaturze kontrolnej przez przynajmniej jedną godzinę.
It is also possible to fill the fuel tank with a suitably refrigerated liquid provided that the fuel tank is left at the test temperature for at least an hour.
należy określić pojęcie "typowy zbiornik paliwa",
Whereas the term 'standard fuel tank' should be defined,
Pociągi wykorzystujące inny rodzaj paliwa muszą być wyposażone w niezawodne otwarcie i zbiornik paliwa, które uniemożliwiają niezamierzone zatankowanie niewłaściwego paliwa.
Trains using another type of diesel fuel shall be equipped with a foolproof opening and fuel tank to prevent inadvertent refuelling with a wrong fuel.
Wnioskodawca przedkłada poświadczenie wydane przez producenta, że zbiornik paliwa w danym pojeździe [którego numer VIN musi zostać określony] spełnia wymagania określone co najmniej w jednym z poniższych uregulowań:
The applicant shall submit a statement from the manufacturer establishing that the fuel tank on the particular vehicle, [the VIN number of which has to be specified], complies either with at least one of the following:
Jeżeli silnik pomocniczy ma własny zbiornik paliwa, w sterówce powinno znajdować się, zgodnie z art. 8.05 ust. 13, urządzenie ostrzegawcze emitujące sygnał, jeżeli poziom paliwa w zbiorniku nie jest wystarczający, aby zapewnić dalszą bezpieczną pracę.
If the auxiliary engine has its own fuel tank, there shall - in accordance with Article 8.05(13) - be a warning device in the wheelhouse to indicate if the level of filling is not sufficient to ensure further safe operation.
Swobodnie poruszająca się masa wahadła wynosi 15 kg ± 0,5 kg, a energia każdego jego uderzenia w zbiornik paliwa nie może być mniejsza niż 30,0 J.
The freely moving mass of the pendulum shall have a mass of 15 kg ± 0,5 kg and the exerted pendulum's energy shall not be less than 30,0 J for each impact on the fuel tank.
o Masę kierowcy przyjmuje się równą 75 kg, a zbiornik paliwa jest wypełniony do 90 % pojemności określonej przez producenta.
The mass of the driver is assessed at 75 kilograms and the fuel tank is filled to 90 % of the capacity specified by the manufacturer.
Jeżeli zbiornik paliwa jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać względne ciśnienie wewnętrzne wynoszące ponad 15 kPa, względne ciśnienie podczas badania musi być dwa razy wyższe niż względne ciśnienie wewnętrzne, dla którego zbiornik został zaprojektowany.
Where the fuel tank has been designed to withstand relative internal pressure of use greater than 15 kPa, the relative test pressure to be applied must be double the relative internal use pressure for which the tank has been designed.
Aby zapewnić możliwość tankowania paliwa w sieci fińskiej, zbiornik paliwa w spalinowych pojazdach kolejowych posiadających złącze do napełniania paliwa musi być wyposażony w regulator przepływu zgodnie z normami SFS 5684 i SFS 5685.
In order to be able to be refuelled on the Finnish network, the fuel tank of units with a diesel filling interface has to be equipped with the over flow controller according to standards SFS 5684 and SFS 5685.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 95. Pasujących: 95. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo